Péče o majetek obce

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. František Malý

Legislativní expert Krajského úřadu Jihočeského kraje, který se dlouhodobě v praktické rovině zabývá zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Popis:

Cílem akreditovaného semináře je seznámit posluchače s problematikou nakládání s majetkem obcí, a to jak s ohledem na regulaci v oblasti práva veřejného, tak práva soukromého. Účastníci budou seznámeni s rozsahem možných právních jednání a jejich zasazení do systému práva. Vedle povinností plynoucích z právních předpisů se kurz zaměří na náležitosti smluv, kdy bude poukázáno na nejčastější problémy, které se v praxi vyskytují. Bude pojednáno o možných důsledcích nedodržení zákonem stanovených povinností. Příslušné postupy budou demonstrovány na praktických příkladech.

  1. Vymezení rozsahu pojmu nakládání s majetkem

a)    Nabývání a zcizování majetku

b)    Zřizování služebností, práva stavby

  1. Právní předpisy upravující povinnosti obcí při nakládání s majetkem

a)    Zákon o obcích

b)    Zákon o zadávání veřejných zakázek

c)    Povinnosti plynoucí z dalších právních předpisů (zákon o finanční kontrole, zákon o registru smluv, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

  1. Formální náležitosti právních jednání z hlediska veřejného práva

a)    Náležitosti záměru dle zákona o obcích

b)    Znění schvalovacích doložek

c)    Odůvodňování odchylky od ceny obvyklé

d)    Odpovědnost volených funkcionářů

  1. Formální a obsahové náležitosti uzavíraných smluv

a)    Forma uzavírané smlouvy

b)    Některá zvláštní ujednání smluv – smluvní pokuta, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy

  1. Rozdělení právních jednání mezi jednotlivé orgány obce

a)    Pravomoci zastupitelstva obce

b)    Pravomoci rady obce

c)    Přenesení rozhodování na jiné orgány

  1. Následky pochybení při nedodržení stanovených povinností

a)    Neplatnost jednání nebo neplatnost smlouvy

b)    Náprava nesprávného postupu

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-78/2014, Název akreditace: Zákon o obcích - aktuality a praxe

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

30.01.2020
Praha

Začátek: 30.01.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200044

Uzávěrka: 23.01.2020

 Další termíny:

25.08.2020
Praha
25.08.2020
ON-LINE
17.09.2020
Praha
17.09.2020
ON-LINE
15.10.2020
Praha
15.10.2020
ON-LINE
25.11.2020
Praha
25.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky