Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

Mgr. Vladimír Polák

soudce, který je inspirován cochemskou praxí, nastavil procesy interdisciplinární spolupráce subjektů zúčastněných na projednávání a rozhodování věcí rodinného práva soukromého v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. Problematice rozhodování soudu ve věcech péče o nezletilé se věnuje též v rámci lektorské činnosti.

Popis:

V rámci kurzu bude představena problematika volby adekvátní metody interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé děti, a to jak v případech rodinného práva soukromého (např. věci péče, výživy a styku s nezletilým dítětem- inspirace cochemskou praxí) tak i rodinného práva veřejného (např. rozhodování o rodičovské odpovědnosti, pěstounské péči, výchovných opatřeních). Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a principy spolupráce, oprávněními a povinnostmi zúčastněných subjektů a sesíťováním jejich kompetencí, včetně příkladů možného nastavení interdisciplinárních procesů. Teoretický výklad bude doplněn kazuistikami a judikaturou.

Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním prohloubí vědomosti o právním rámci interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé, tj. o oprávněních a povinnostech jednotlivých subjektů a o relevantní judikatuře, osvojí si dovednost zvolit adekvátní metodu interdisciplinární spolupráce v závislosti na předmětu soudního řízení a procvičí si získané vědomosti a dovednosti na konkrétních příkladech.

Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci OSPOD.

Obsah:

 1.  Teoretická východiska a principy interdisciplinární spolupráce
 • pozitivní a negativní závazek státu při respektování
 • participační práva nezletilých
 • koncept nejlepšího zájmu nezletilého dítěte
 1. Oprávnění, povinnosti a procesy soudu, OSPOD a poskytovatelů odborné pomoci
 • normativní úprava postupů jednotlivých subjektů interdisciplinární spolupráce
 • možnosti, překážky a limity vzájemné spolupráce
 1. Možnosti nastavení interdisciplinární spolupráce ve věcech rodinného práva soukromého a veřejného
 • volba a možná nastavení adekvátní metody spolupráce, inspirace cochemskou praxí
 1. Praktická část – příklady dobré a špatné praxe, kazuistiky, výběr aktuální judikatury, diskuze
 • ukázka možností nastavení interdisciplinární spolupráce na konkrétních příkladech, včetně odkazů na relevantních judikatur

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MV - Ministerstvo vnitra
MV: AK/PV-240/2016, Název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD; MPSV: A2019/0348-SP, Název akreditace: Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

01.12.2020
Praha

Začátek: 01.12.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 8 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200332

Uzávěrka: 24.11.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

27.10.2020
Praha
27.10.2020
ON-LINE
01.12.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky