Časté nedostatky a typová pochybení v rámci realizace dotovaných „EU projektů“ se zaměřením na oblast veřejných zakázek

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Jiří Machát MSc.

vrchní ministerský rada - zástupce ředitele odboru Auditní orgán a vedoucí oddělení Metodicko-právní podpory AO a OP TP, Ministerstvo financí ČR

Popis:

Vhodné pro:

  • Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to jak na úrovni poskytovatelů dotací, tak především z řad jednotlivých žadatelů a příjemců podpory z evropských fondů, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti a dále získat informace o přístupu a výsledcích činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR (AO), včetně získání přehledu o hlavních rizikových oblastech, zdrojích častých pochybení a typových auditních zjištění. Podstatná část semináře bude věnována oblasti veřejných zakázek. Představeny budou zejména problematické oblasti zadávání veřejných zakázek, typové příklady porušení zákona o zadávání VZ, aktuální výkladová praxe a zdroje opakujících se pochybení.
  • Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členy projektových týmů, koordinátory, administrátory projektů, finanční manažery, statutární zástupce, odbory/oddělení zaměřené na problematiku EU fondů, interní auditory a další.

Cíl semináře:

Cílem semináře je upozornit na častá rizika a opakující se pochybení při realizaci a administraci projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a na konkrétních příkladech ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, vycházející z nejvíce rizikových oblastí. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik a administraci projektu.

Obsah:

  • Úvod do problematiky kontrol a auditu projektů spolufinancovaných z fondů EU, včetně popisu funkcí a činností jednotlivých subjektů;
  • Představení činnosti Auditního orgánu, včetně definice cílů, obsahu a zaměření auditů;  
  • Nejčastější a typová pochybení účinného fungování řídících a kontrolních systému jednotlivých operačních programů na úrovni poskytovatelů dotací;
  • Časté nedostatky, typová pochybení a rizikové oblasti realizace a administrace tzv. „EU projektů zaměřených zejména na oblast veřejných zakázek.
  • Kromě této oblasti se dále jedná o dodržení pravidel způsobilosti, soulad realizace projektu s podmínkami poskytnutí dotace/výzvou, dodržení právních předpisů EU i ČR, požadavky na oblast účetnictví, publicity, veřejné podpory a principů 3E atd.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-175/2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.01.2020
Praha

Začátek: 28.01.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200038

Uzávěrka: 21.01.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky