Personalistika příspěvkových organizací obcí a krajů (s výjimkou školských PO) - dvoudenní

AKREDITOVÁNO MVVÍCEDENNÍ UZAVŘENO

Lektoři:

JUDr. Jiří Doležílek

nynější řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě, z něhož po skončení funkčního období přestoupil na Nejvyšší soud

JUDr. Zdeněk Novotný

poradce místopředsedy Nejvyššího soudu, dlouholetý předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu, celoživotně se jako soudce věnoval pracovnímu právu

Popis:

Jedná se o zcela zásadní změny:

 • v otázkách možnosti, zda může ředitel PO uzavřít DPP či DPČ sám se sebou, když mu ji předem schválí jeho zřizovatel a jedná se o peníze, které PO získala v rámci doplňkové činnosti (odpověď - ředitel PO si nesmí DPP či DPČ sám se sebou uzavřít nikdy, a to ani ve výše popsaném případě - pokud tak v minulosti učinil, tak peníze z ní vyplacené jsou jeho bezdůvodným obohacením, které je povinen vrátit a pokud tak neučiní, je zřizovatel povinen tyto peníze po něm vymáhat soudní cestou)
 • v kompetencích zřizovatele - kdo schvaluje řediteli dovolenou, kdo pracovní cesty a vyúčtování z nich, kdo je oprávněn vymáhat po řediteli plnění, které vzniklo z jeho obecné spoluodpovědnosti za škodu či škodu, kterou přímo on způsobil, zda lze ředitele PO vysílat na vzdělávání MBA či MPA a zda s ním lze v takovém případě uzavřít kvalifikační dohodu, zda je možné s ředitelem PO skončit pracovní poměr ve zkušební době atd.
 • kdo je oprávněn (povinen) vůči němu plnit tzv. "nabídkovou povinnost" a v jakém časovém okamžiku, jaké jsou důsledky pro pracovní poměr ředitele, když tato nabídková povinnost není splněna či když ji splní ten, kdo k jejímu plnění není oprávněn a další

Obsah:

 • Postavení ředitele PO:
 • kdo je oprávněn řediteli PO nařizovat dovolenou a jakým způsobem
 • kdo určuje řediteli PO pracovní dobu – její začátek, konec….?
 • Kdo a jakým způsobem může změnit řediteli PO dobu trvání jeho pracovního poměru – např. ze sjednané doby určité na dobu neurčitou?
 • je ředitel PO povinen vést si evidenci pracovní doby?
 • je zřizovatel oprávněn řediteli PO kontrolovat evidenci pracovní doby?
 • kdo je oprávněn s ředitelem uzavírat dohodu o vyslání na služební cestu, kvalifikační dohodu, dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí?
 • kdo je oprávněn umožnit výkon práce ředitele z jiného místa než je sídlo PO?
 • je možné poskytnout řediteli PO ošatné či sick days?
 • jaké jsou důsledky, když výše uvedené učiní za PO „sám vůči sobě“ ředitel PO či jeho zástupce?
 • kdo a v jakých případech je oprávněn nahlížet do personálních věcí PO a jejích zaměstnanců
 • ředitel PO uzavře s odbory kolektivní smlouvu – vztahuje se tato kolektivní smlouva i na ředitele PO? Je nějaký způsob jak by mohl čerpat benefity v ní sjednané?
 • Jednání za PO, když je ředitel z funkce odvolán či se funkce vzdal:
 • jaký je rozdíl mezi zastupováním ředitele PO upraveným v „písemném pověření“, v „organizačním řádu PO“ a ve zřizovací listině?
 • kdo je oprávněn plnit tzv. nabídkovou povinnost vůči řediteli PO, který byl odvolán či který se funkce vzdal?
 • v jaký časový okamžik se tato tzv. nabídková povinnost má plnit?
 • je oprávněn „odvolaný“ ředitel PO při nabídce volného pracovního místa s určeným druhem práce požadovat čas na rozmyšlenou? Pokud ano, jak dlouhý tento čas má být – 1h, 1 den anebo delší?
 • Skončení pracovního poměru s ředitelem PO:
 • lze jeho pracovní poměr skončit i jinak než výpovědí – např. dohodou?
 • může být s ředitelem PO skončen pracovní poměr ve zkušební době, je-li tato správně s jednána?
 • jak dát správně výpověď, aby nebyla v soudním řízení prohlášena za neplatnou
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:
 • může je PO s ředitelem uzavírat?
 • může je ředitel PO sjednat „sám se sebou“, když budou propláceny z finančních prostředků, které PO získala v rámci projektu EU?
 • Mimořádné odměny:
 • může si ředitel PO vyplatit mimořádné odměny z tzv. doplňkové činnosti?
 • zřizovatel rozhodl o jejich přiznání a následně toto rozhodnutí revokoval – má či nemá ředitel nárok na vyplacení odměny?
 • Zaměstnanci PO:
 • kteří zaměstnanci PO jsou jmenování a kteří mají pracovní smlouvu?
 • jak řešit postavení zaměstnance, který má pracovní smlouvu, ale dle zákona je jmenován?
 • zaměstnanec má pracovní smlouvu a pak je jmenován na místo vedoucího úseku – jaké je jeho postavení, když je následně z místa úseku odvolán?
 • lze se zaměstnancem, který vede úsek sjednat zkušební dobu – a pokud ano, tak na 3 anebo na 6 měsíců?
 • Jakou výši příplatků za vedení mohou mít vedoucí zaměstnanci v PO? A jak se tato výše správně určuje, aby nebyla diskriminační?
 • překážky v práci – jejich druhy, způsob jejich čerpání – u kterých zaměstnavatel nedává souhlas s jejich čerpáním a které nelze bez předchozího souhlasu zaměstnavatele čerpat
 • překážky v práci při pracovní cestě – výkon práce na pracovní cestě skončí až po 9 hodinách (nepočítáme dobu strávenou na cestě k výkonu práce a zpět) – jedná se o práci přesčas?
 • překážky v práci a způsob jejich čerpání u pružné pracovní doby
 • práce přesčas – jakým způsobem se nařizuje, jak může zaměstnavatel zabránit tomu, aby přidělením množství práce nenařídil práci přesčas „konkludentně“?
 • pracovní pohotovost a povolání k výkonu práce během ní – kdy skončí pracovní pohotovost, když je nutné k samotnému výkonu práce použít dopravní prostředek – např. zaměstnanec dětského domova je v době pracovní pohotovosti povolán k převzetí dítěte na útěku – kdy mu končí pracovní pohotovost a kdy začíná samotný výkon práce?
 • Odpovědnost za škodu při neplatném skončení pracovního poměru ředitele PO a zaměstnanců PO:
 • výpověď z pracovního poměru daná řediteli PO je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni zodpovídal?
 • výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci PO je v soudním řízení prohlášena za neplatnou – je zde dána odpovědnost za škodu? Kdo by za ni zodpovídal?
 • je dán vznik škody, když soudní řízení o neplatnost výpovědi z pracovního poměru dané řediteli PO či zaměstnanci PO skončí soudním smírem, v němž je ovšem řediteli či zaměstnanci PO přiznána náhrada platu včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění?
 • Pracovní úrazy zaměstnanců:
 • kdo za ně zodpovídá?
 • co musí ředitel učinit, aby se PO tzv. „vyvinila“ z odpovědnosti za pracovní úraz?
 • léčebné výlohy zaměstnance PO, který měl pracovní úraz – kdo je hradí a zda je možnost je uplatnit vůči řediteli PO jako škodu
 • škoda, vzniklá zaměstnanci PO v důsledku jeho pracovního úrazu – kdy vzniká, kdo za ni odpovídá
 • Nemoci z povolání u zaměstnanců PO – zejména sociální pracovníci:
 • jaká nemoc se považuje za nemoc z povolání
 • co vše musí hradit zaměstnavatel, je-li zaměstnanci uznána nemoc z povolání
 • jak má zaměstnavatel postupovat při výpovědi z pracovního poměru se zaměstnancem, jemuž je uznána nemoc z povolání
 • jaký je rozdíl při výpovědi pro nemoc z povolání a při výpovědi, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dosavadní práci?
 • jaké jsou důsledky, když výše uvedené učiní za PO „sám vůči sobě“ ředitel PO či jeho zástupce?

Harmonogam:

1.den 9:30–15:30

2.den 9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-226/2014, Název akreditace: Personalistika příspěvkových organizací ÚSC

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.05.2020
Praha

Začátek: 20.05.2020 09:30 (středa)

Délka výuky: 12 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 8 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200199

Uzávěrka: 13.05.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky