Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro zřizovatele

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Cíl semináře:

Seznámit jak pracovníky příspěvkových organizací, tak odpovědné pracovníky zřizovatele s podmínkami platnými pro různé možnosti využití majetku příspěvkovými organizacemi, a to majetku ve vlastnictví zřizovatele, příspěvkové organizace nebo ve vlastnictví jiného subjektu

Obsah:

 • Výklad legislativy platné v r. 2019 týkající se podmínek účetní evidence majetku, daňových dopadů hospodaření s majetkem pro p.o. i zřizovatele, oprávnění nakládat s majetkem atd.
 • Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. - majetek p.o. pořizován vždy pro svého zřizovatele, úloha zřizovacích listin pro stanovení podmínek pro hospodaření s majetkem, povolení nabývání majetku do vlastnictví p.o.
 • Formy nabývaní majetku a daňové souvislosti, důsledky hospodaření s majetkem v hlavní a doplňkové činnosti, časté chyby
 • Formy zajištění reprodukce potřebného majetku, postavení zřizovatele v zajištění financování. Omezení práva nabýt majetek darem nebo dědictvím
 • Příspěvky zřizovatele na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703,704 a 709 plus metodika MFČR
 • Účtování ostatních transferů a finančních darů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703, oprávnění zřizovatele na odvody některých zbylých finančních prostředků, jejich účtování u p.o.  i u zřizovatele
 • Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková  hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele.
 • Předpisy pro účtování dlouhodobého majetku pro p.o., změny v účtování muzejních sbírek a kulturních souborů pro r. 2019, související významné změny ve financování – investiční příspěvky
 • Zobrazení majetku v účetních výkazech – výše ocenění, opravné položky, vliv věcných břemen. Rezervy na opravy majetku. Výklad platných účetních standardů.
 • Zákon o daních z příjmů – jeho změnysouvisející se zdaňováním a osvobozováním majetkového prospěchu u výpůjček majetku, dopady bezúplatného převzetí dlouhodobého majetku.
 • Zákon o DPH a jeho změny pro r. 2018 týkající se majetku – výklady MFČR..
 • Bezúplatné předávání majetku, vybrané účetní jednotky a ocenění majetku, změny u požadavků na informace o majetku předávaného do správy příspěvkové organizaci v případě možnosti uplatňování daňových odpisů.
 • Majetek a ostatní daně – daň z nemovitosti a daň z nabytí – možnost osvobození u p.o.
 • Majetek p.o. v případě rozhodnutí zřizovatele o zrušení p.o. jak účtovat převzetí všech rozvážných účtů u zřizovatele. Formy přeměn p.o.na základě rozhodnutí zřizovatele, účetní a daňové povinnosti, zákonná omezení.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-277/2016, Název akreditace: Kontrola a inventarizace majetku u ÚSC a příspěvkových organizací

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

12.02.2020
Praha

Začátek: 12.02.2020 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200067

Uzávěrka: 05.02.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky