Účetnictví příspěvkových organizací pro školy

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Cíl semináře:

V oblasti právních předpisů platných pro účetnictví a daně dochází k  častým a významným změnám, mnohdy ne jednoznačně formulovaných.

Cílem semináře je získat přiměřenou jistotu, že zobrazení všech činností v účetních knihách odpovídá platné legislativě. K tomu přispěje i seznámení se stanovisky, výklady, pokyny, metodikami, doporučeními a odpověďmi MFČR na některé dotazy.

Obsah semináře:

 • Základní informace o právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro hospodaření příspěvkových organizací – škol.
 • Pro správné zachycení operací v účetních knihách příspěvkových organizací, pro inventarizaci majetku a závazků, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR. Malá rozpočtová pravidla pro p.o. zřízená ÚSC– zřizovací listiny, formy hospodaření s majetkem svého zřizovatele a způsoby jeho zachycení v účetní evidenci p.o., vzájemné finanční vztahy zřizovatele a p.o., tvorba a čerpání peněžních fondů,  odvody zřizovateli, porušení rozpočtové kázně. Velká rozpočtová pravidla pro všechny p.o., které jsou příjemci dotací. Technická vyhláška, konsolidační vyhláška, vyhláška o schvalování účetních závěrek, jak postupovat v případě neschválení účetní závěrky, rozdělení zisku. Zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška k němu, část první - veřejnosprávní kontroly zřizovatele, část druhá - vnitřní kontrolní systém, příprava podkladů ke kontrolám, oprávnění a odpovědnost za obsah účetních zápisů, za kontrolu shody plnění se smluvními podmínkami, připojování podpisových záznamů k účetním podkladům. Kdy z účetního záznamu účetní zápis.

  Schvalování rozpočtů PO, metodika MF ČR, kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel. Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti PO.

  Zdroje financování provozu škol.  Školský zákon – školy a školská zařízení, právní postavení škol, organizace škol, učebnice, školní potřeby, školské služby – ubytování a stravování, úplaty za činnost. Školský rejstřík. Financování škol ze státního rozpočtu

  Základní informace o daňových zákonech (zákon o daních z příjmů, o DPH, silniční daň) - specifika pro příspěvkové organizace.

 • Právní předpisy platné pro účtování příspěvkových organizací
 • Zákon o účetnictví, prováděcí výhláška k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, tj. i pro p.o., české účetní standardy č. 701 až 710

  Aplikace zákona o účetnictví – vedení účetnictví p.o. ve zjednodušeném a plném rozsahu, kategorizace účetních jednotek, definice účetní závěrky a její obsah pro p.o., zveřejňování závěrek v obr. Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů, formy podpisových záznamů, opravy chyb, storna dokladů, archivace, úloha inventarizace.

  Aplikace metod uvedených v prováděcí vyhlášce a v ČÚS.

  Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů.

  Formy nabývání majetku příspěvkovou organizací – vlastnictví, svěření do správy, výpůjčka, nájmy – výklady MFČR.

  Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu  u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky. Specifika pro majetek ve vlastnictví zřizovatele.

  Dohadné  položky, časové rozlišení, rezervy, podrozvahová  evidence

  Pohledávky v účetnictví, opravné položky účetní a daňové, specifika pro p.o., časté chyby

  Systém tvorby a čerpání peněžních fondů.

  Základy účtování o transferech.

  Hlavní a hospodářská činnost, oddělené účtování, daňové dopady

  Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703, 704 a 709 - metodika MFČR.

  Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u PO, zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele.

  Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka

  Závěrkové operace, stručně základní zásady výpočtu daně z příjmů  právnických osob pro p.o., silniční daň

  Harmonogam:

  9:00–15:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

  Akreditace:

  MV - Ministerstvo vnitra
  AK/PV-260/2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jim zřízené v roce 2017

  Kategorie:

  Školství, Vzdělávání

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  29.01.2020
  Praha

  Začátek: 29.01.2020 09:00 (středa)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 2040200043

  Uzávěrka: 22.01.2020

   Další termíny:

  31.08.2020
  Praha
  31.08.2020
  ON-LINE
  09.11.2020
  Praha
  09.11.2020
  ON-LINE
  07.12.2020
  Praha
  07.12.2020
  ON-LINE
  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky