Sucho a nedostatek vody - aktuální vývoj a legislativní novinky z pohledu Ministerstva zemědělství

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

RNDr. Pavel Punčochář CSc.

lektor působil v Hydrobiologické laboratoři ČSAV a ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.Masaryka. Pracoval jako ředitel vodního hospodářství a náměstek na Ministerstvu zemědělství, prezident mezinárodních komisí pro ochranu Labe a Odry. Publikoval přes 350 odborných prací v ČR i zahraničí, nyní přednáší na Fakultě rybářství a ochrany vod JČU a na ČZU.

Popis:

Cíl semináře:

Cílem semináře je ukázat hrozby výskytu sucha a ohrožení dostatečnosti vodních zdrojů ČR, vyplývající ze scénářů dopadů změny klimatu na naše území a představit účinná opatření, kterými se následky sucha omezí a zvýší zabezpečenost udržitelných vodních zdrojů pro zásobování obyvatel a národního hospodářství.

Obsah:

  1. Scénáře změny klimatu a jejich vliv na stav vodních zdrojů a hospodaření s vodou v ČR (analýza situace v povodích a regionech)
  2. Klimatické, zemědělské, hydrologické a socioekonomické sucho – rozdíly, účinky
  3. Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody – koncepce v ČR a realizace opatření
  4. Legislativní opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody
  5. Přírodě blízká nebo technická opatření k ochraně před suchem a zajištění vodních zdrojů – řešení zdánlivých rozporů
  6. Využívání vodních zdrojů v ČR a v Evropě, principy šetření spotřeby vody, recyklování odebrané vody (oběhové hospodářství – „cirkulární ekonomie“)
  7. Vnímání hydrologických extrémů obyvatelstvem ČR a Evropa a důsledky pro uskutečňování efektivních opatření k omezení jejich dopadů.
  8. Aktuální novinky a legislativa

Seminář je určen pro pracovníky veřejné správy, vodohospodářských institucí (podniků), krizové referenty na obcích, hasiče, úředníky na odborech vodního hospodářství, učitele, ale i další zájemce o tuto problematiku z nevládních organizací.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-553/2016, Název akreditace: Hospodaření s vodou - sucho a povodně

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.08.2019
Praha

Začátek: 22.08.2019 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200186

Uzávěrka: 15.08.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky