Správní řád paragraf po paragrafu včetně praktických příkladů a související judikatury

AKREDITOVÁNO MVVÍCEDENNÍ

Lektor:

Ing. Mgr. Jan Strakoš

V letech 2011-2019 působil na Ministerstvu vnitra jako referent přestupkové agendy, kde kromě vyřizování věcí ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, běžných věcí v rámci přezkumného nebo odvolacího řízení u přestupků proti pořádku ve státní správě, územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku a účasti na kontrolách krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy se hojně podílel též na metodické činnosti. Od 1. 1. 2020 působí jako vedoucí správních činností na odboru živností a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se věnuje problematice správního řízení a trestání zejména v oblasti živnostenského podnikání, zákona o regulaci reklamy a tržního řádu hl. m. Prahy. Je spoluautorem skript, autorem Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích a také publikuje články v časopisech Správní právo a Veřejná správa.

Popis:

Cílem akreditovaného dvoudenního semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a názorným ukázkami jejich aplikace. Seminář je tedy veden tak, aby si jeho posluchač osvojil základní terminologii zákona, základní zásady činnosti správních orgánů a jednotlivé fáze správního řízení, které jsou dále rozebírány na praktických příkladech i s ohledem na aktuální metodická stanoviska a judikaturu.

Seminář je vhodný především pro začínající úředníky, neboť zásadní důraz se klade na vysvětlení zákona jako takového, jeho systematiky a pojmů, které obsahuje. Dále je však vhodný též pro středně pokročilé úředníky, neboť lektor rozvádí zákon na praktických příkladech a doprovází je související judikaturou.   

Obsah:

1)    Působnost správního řádu

2)    Základní zásady činnosti správních orgánů a jejich projekce

3)    Správní řízení a správní orgán jako pojem

4)    Věcná, místní a funkční příslušnost a jejich změny

5)    Vedení řízení, jazyk, založení spisu, protokolace

6)    Způsoby a pravidla při doručování

7)    Účastníci řízení a jejich zástupci – práva a povinnosti

8)    Lhůty a počítání času

9)    Postup před zahájením řízení

10)    Oficiózní řízení

11)    Řízení o žádosti

12)    Zajišťovací prostředky

13)    Dokazování a důkazní prostředky

14)    Rozhodnutí a jeho formy, včetně způsobu vyznačování doložky právní moci a jeho vykonatelnosti

15)    Vady rozhodnutí a způsoby jejich odstranění

16)    Odvolací řízení; řízení o rozkladu

17)    Mimořádné opravné prostředky

18)    Exekuce

19)    Zvláštní ustanovení o správním řízení

20)    Vyjádření, osvědčení a sdělení

21)    Druhy veřejnoprávních smluv

22)    Stížnosti a způsoby jejich vyřizování

Harmonogam:

1. den: 9:00–15:00

2. den: 9:00–14:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Pro přihlášky přijaté od 19.6.2019 platí cena 6990 Kč bez DPH.

Místo konání:

PRAHA - Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-111/2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.07.2019
Praha

Začátek: 22.07.2019 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 11 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 6 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200161

Uzávěrka: 15.07.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky