Opatrovnictví - nejpalčivější témata

AKREDITOVÁNO MPSV+MVVÍCEDENNÍ

Lektor:

Mgr. Radka Pešlová

odborník v sociálně-právní oblasti, působí jako externí lektor na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených. Zaměřuje se především na oblast sociální podpory, hmotnou nouzi, důchodovou a sociální reformu, odpovědnost sociálních pracovníků a další

Popis:

1. DEN: MAJETEK OPATROVANCE POD SPRÁVOU VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA, aneb jak řešit dluhy a účty správně

Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem

 • schopnost rozhodovat a jednat
 • jak odhadnout možnou neplatnost jednání
 • zneužití osob s duševním postižením (fiktivní půjčky, „šmejdi“)
 • Nakládání s finančními prostředky osoby v rámci sociální služby

 • vedení účtů v sociální službě (depozitní účty ano/ne)
 • rozhodování služby o nákupech a dalších úhradách z uložených prostředků
 • podpora uživatelů služeb v samostatnosti (hranice, rizika, nápomoc, zatížení pracovníků)
 • odpovědnost za škodu při správě majetku
 • řešení finanční situace u osob v opatrovnictví
 • spolupráce služby a opatrovníka
 • vyúčtování správy (je služba povinna se zodpovídat opatrovníkovi nebo soudu)
 • smlouvy mezi službou a opatrovníkem o nakládání s finančními prostředky
 • kdo komu slouží (služba uživateli; služba opatrovníkovi; opatrovník uživateli; opatrovník službě; kde je samostatnost uživatele a hranice nápomoci)
 • Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem v rámci opatrovnictví

 • samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti/pod opatrovnictvím
 • vedení účtu na obci/na jméno opatrovance (depozitní účty ano/ne)
 • nakládání s částkou nad rámec soudního rozhodnutí (opatrovance mimo sociální službu a u opatrovance ve spolupráci se sociální službou)
 • vydávání prostředků opatrovanci (docházka na úřad oproti podpisu, přidělování prostředků ve službě, platby poskytované přes rodinu, donáška prostředků opatrovanci, nákupy s opatrovancem)
 • rozdíl mezi sociální prací a opatrovnictvím při nákupech pro opatrovance
 • odpovědnost za nehospodárné nákupy, bez účtenek
 • Platnost a neplatnost právního jednání

 • učiněného ve službě samotnou osobou před/po omezení svéprávnosti, zmocněncem, opatrovníkem v rámci pravomoci / mimo svou pravomoc
 • učiněného při jednání s úřady osobně, na základě plné moci, s procesním opatrovníkem
 • učiněného při přestupkovém a trestním řízení před a po určení opatrovníka
 • učiněného v soukromé oblasti (půjčky, exekuce, poplatky, nehrazení poplatků, prodej majetku ne/výhodným způsobem, zneužívající klauzule ve smlouvách)
 •    

  Dokazování neplatnosti před a po omezením svéprávnosti

 • zneplatňování, dokazování, souhlasy soudů,
 • možnost využití citlivých údajů opatrovance jako důkaz
 • postup opatrovníka a dalších zástupců/podpůrců, při řešení neplatnosti smlouvy (možnosti sociálního pracovníka)
 • oprávněnost a neoprávněnost dluhu/splátek/poplatků
 • doručování
 • bezdůvodné obohacení
 • 2. DEN: JAK OVLIVNIT PŘÍJMY OPATROVANCE, NA CO SI DÁT POZOR (správný příspěvek na péči, odpovídající výše důchod, oprávněný typ průkazky)

  Vymezení legislativního rámce. Vysvětlení pojmů

 • vyjasnění prováděcích vyhlášek pro invalidní důchody/příspěvek na péči/průkazky
 • základní vysvětlení rozdílu mezi danými dávkami
 • vysvětlení rozdílu mezi námitkou v řízení, námitkou po skončení řízení, odvoláním
 • Správní řád

 • seznámení se základními zásadami správního řízení (především zjištění stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti) a využitím pro obhajobu nároku (při přiznávání, při opravných prostředcích)
 • doručování a běh lhůt
 • průběh a pravidla jednání
 • náležitosti rozhodnutí a jeho přezkoumatelnost (jak v něm číst, co vyžadovat, co napadat)
 • možnosti opravných prostředků
 • Základní náležitosti námitky a odvolání (společné pro všechny dávky)

 • náležitosti, příslušnost, oprávněná osoba (žadatel/odvolávající se/zastoupení)
 • tvrdím – dokazuji (forma důkazů, prolomení mlčenlivosti, „esa v rukávě“)
 • předpisy ovlivňující postup správního orgánu
 • Důchod (především invalidní)

 • doba pojištění a vliv na výši důchodu (i u starobního důchodu)
 • invalidní bez nároku na výplatu – jak to ovlivnit
 • -          námitkové řízení krok za krokem (posudková kritéria - vliv diagnózy na pracovní schopnost, datum vzniku invalidity, jak dokazovat, co tvrdím, nahlížení do spisu)

 • spolupráce s ošetřujícím lékařem
 • specifika u osob s omezenou svéprávností
 • Příspěvek na péči

  -          odvolací řízení krok za krokem (posudková kritéria - zvládání životních potřeb, podklad v sociálním šetření a v lékařských zprávách, nahlížení do spisu, jaké jsou možné důkazy, k prokázání svého tvrzení, odlišnost od invalidního důchodu)

 • spolupráce s ošetřujícím lékařem
 • specifika u osob s omezenou svéprávností – může vzniknout nárok alespoň na I. stupeň
 • Průkazka osoby se zdravotním postižením, kompenzační pomůcky

  -          Odvolací řízení krok za krokem (posudková kritéria - diagnózy, nahlížení do spisu, podkladová dokumentace, čím se liší dokazování od řízení u příspěvku na péči a o invalidním důchodu)

 • spolupráce s ošetřujícím lékařem
 • specifika u osob s omezenou svéprávností
 • Další možné řešení nespokojenosti (ostatní nápravná opatření) - úvod

 • stížnost
 • podjatost
 • nečinnost
 • náhrada škody
 • správní žaloba
 • Rozdíly a postupy

 • podání žádosti o zvýšení – dojde ke snížení
 • podání odvolání či námitky – při opravném prostředku dojde ke snížení
 • nové skutečnosti v odvolacím či žalobním řízení, zhoršení/zlepšení zdravotního stavu
 • podat novou žádost, nebo se odvolat, nebo podat žalobu
 • zastoupení na základě plné moci nebo procesní opatrovnictví – co o čem svědčí
 • Povinnosti opatrovníka při vyřizování sociálních dávek

 • kdo bude příjemcem a jak bude s dávkou nakládáno
 • je povinnost podat námitku, odvolat se, případně řešit nárok žalobou
 • kdo pomůže se sepsáním – je to pravomoc opatrovníka nebo sociálního pracovníka
 • Možnosti dalších sociálních dávek – základní info, na co je a na co není nárok a jak se k tomu jednoduše dostat

 • příspěvek na bydlení
 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc
 • Harmonogam:

  První den: 9:00 – 15:00

  Druhý den: 9:00 – 13:00

  Konkrétní časový harmonogram bude upřesněn na místě. 

  Místo konání:

  PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

  Akreditace:

  MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
  MV - Ministerstvo vnitra
  MV: AK/PV-344/2016, Název akreditace: Veřejné opatrovnictví; MPSV: A2017/0654-SP/PC/VP, Název akreditace: Opatrovnictví

  Kategorie:

  Ostatní

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  09.12.2019
  Praha

  Začátek: 09.12.2019 09:00 (pondělí)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 6 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 1940200270

  Uzávěrka: 02.12.2019

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky