Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Renáta Šínová Ph.D.

Odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, nyní působí v advokacii. Je spoluautorkou řady publikací, včetně komentáře k procesním předpisům, komentáře k občanskému zákoníku a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače, jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze nalézt v soudní judikatuře i praxi.

Obsah semináře

Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen především na právní úpravu řízení ve věcech rodinně-právních obsaženou v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zejména pak na řízení ve věcech péče o nezletilé a velmi stručně tzv. řízení paternitní. V rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu MPSV Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k této problematice s lektorkou, která se této problematice věnuje dlouhodobě na odborné úrovni. Kurz obsahuje také informace o aktuálním výkladu jednotlivých právních norem a případných chystaných změnách. Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku. Příslušnost soudů (přenesení příslušnosti), postavení nezletilého (kolizní opatrovnictví) Předběžné opatření upravující poměry dítěte Péče soudu o nezletilé (příslušnost, návrh na zahájení řízení, průběh řízení, jiný soudní rok, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky)

Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti Aktuální problémy v řízení o určení a popření rodičovství Diskuze, sdílení zkušeností z praxe pracovníků

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2022/0081-SP/PC; Akreditováno pod názvem: Rodinné právo v procesních souvislostech
MV - AK/PV-75/2022, Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

30.11.2022
ON-LINE

Začátek: 30.11.2022 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200383

Uzávěrka: 23.11.2022

 Další termíny:

14.12.2022
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
23.02.2023
Praha
23.02.2023
ON-LINE
11.05.2023
Praha
11.05.2023
ON-LINE
14.09.2023
Praha
14.09.2023
ON-LINE
09.11.2023
Praha
09.11.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky