Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího

AKREDITOVÁNO MPSV UZAVŘENO

Lektor:

Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.

Významná česká psycholožka v oboru vývojové a sociální psychologie. Autorka řady odborných publikací nejen v souvislosti s raným vývojem dítěte, ale také se zaměřením na rodinné vztahy a vývoj dítěte v nich. Hostující profesorka na univerzitě v Toulouse; členka České a moravské psychologické společnosti; předsedkyně rady Nadace profesora Matějčka, členka vědeckých výborů v ČR i v zahraničí, psycholožka s dlouholetou vlastní praxí.

Popis:

Cíl semináře

Cílem je seznámit ředitele dětských domovů, pracovníky OSPOD, speciální pedagogy, výchovné poradce, rodinné terapeuty, trenéry, učitele MŠ i ZŠ, logopedy, pediatry a další zájemce s vybranými otázkami vývojové psychologie.

Obsah semináře

Obecný úvod k vývoji dítěte a dospívajícího

Základní vývojové principy, vývojové determinanty, vybrané vývojové periodizace, aktuální situace ve výchově dítěte v ČR, současná společnost a vývojová rizika pro dítě a dospívajícího.

Socioemocionální vývoj dítěte a jeho počátky

Nové poznatky o prenatálním vývoji dítěte a významu pro jeho další psychický vývoj, Nechtěné děti, Porodní alternativy, Mateřská senzitivní perioda a protó-sociální chování novorozence, význam pouta –attachment-mezi matkou a dítětem, synchronní či asynchronní komunikace matka-dítě, práce J. Bowlbyho, E.H.Eriksona, M.Mahlerové a jejich přínos.

Předškolní dítě a jeho svět.

Specifika otcovské a mateřské role pro zdravý vývoj dítěte, Formování identity dítěte, Dětská hra a její význam, Předřečový a řečový vývoj dítěte, Bilingvní rodiny.

Nástup dítěte do školy

 Dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá příprava dítěte na nástup do školy, Problematika školní zralosti, Adaptace dítěte na školu a adaptační obtíže, Domácí příprava na školu se začínajícím školákem, Možnosti posílení součinnosti mezi školou jako vzdělávací institucí, rodiči a dítětem.

Biopsychosociální aspekty dospívání

Hledání identity, Mezigenerační konflikty, Adolescentní moratorium, Růst zájmu o sexualitu, Volba partnera, Období sociální patologie – proč, Omezené možnosti systémových přístupů k této věkové kategorii.

Psychická deprivace a traumatizace dítěte.

Vzhledem k zaměření posluchačů bude v celém programu věnována pozornost otázkám deprivace a traumatizace a možnostem jejich reparace. S respektem k časovým možnostem bude probírána subdeprivace ve vlastní biologické rodině, Instituce a její výchovné možnosti a omezení, Co je resilience a vulnerabilita dítěte, Děti a rozvody, Střídavá péče – pro a proti, Náhradní rodinná a institucionální péče o dítě a její úskalí, Prevence aneb výchova k manželství a rodičovství na školách.

Každá část programu bude doplněna diskusí, konkrétními případy a odkazy na odbornou literaturu a jejími ukázkami.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MPSV - A2021/0508-SP/VP; Základy práce s osobností dospívajících se zaměřením na vývojové etapy jejich života

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.11.2022
Praha

Začátek: 28.11.2022 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200369

Uzávěrka: 21.11.2022

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky