Správní řád od A do Z

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Mgr. Iva Hřebíková

Ředitelka správního odboru na Ministerstvu vnitra. Má dlouholetou praxi ve správním řízení v rámci odvolacího orgánu , legislativní zkušenost v této oblasti a členství v poradním sboru ministerstva vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Expertka na problematiku státní služby, spoluautorka zákona o státní službě včetně jeho novel s několikaletou praxí služebního orgánu a dlouholetou praxí v odvolacím správním řízení.

 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a názornými ukázkami jejich aplikace. Seminář je tedy veden tak, aby si jeho posluchač osvojil základní terminologii zákona, základní zásady činnosti správních orgánů a jednotlivé fáze správního řízení, které jsou dále rozebírány na praktických příkladech i s ohledem na aktuální metodická stanoviska a judikaturu.

Seminář je vhodný především pro začínající úředníky, neboť zásadní důraz se klade na vysvětlení zákona jako takového, jeho systematiky a pojmů, které obsahuje. Dále je však vhodný též pro středně pokročilé úředníky, neboť lektor rozvádí zákon na praktických příkladech a doprovází je související judikaturou.   

Obsah semináře

·         Působnost správního řádu

·         Základní zásady činnosti správních orgánů a jejich projekce

·         Správní řízení a správní orgán jako pojem

·         Věcná, místní a funkční příslušnost a jejich změny

·         Vedení řízení, jazyk, založení spisu, protokolace

·         Způsoby a pravidla při doručování

·         Účastníci řízení a jejich zástupci – práva a povinnosti

·         Lhůty a počítání času

·         Postup před zahájením řízení

·           Řízení zahajované z moci úřední

·         Řízení o žádosti

·         Zajišťovací prostředky

·         Dokazování a důkazní prostředky

·         Rozhodnutí a jeho formy, struktura rozhodnutí,  vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti

·         Vady rozhodnutí a způsoby jejich odstranění

·         Odvolací řízení; řízení o rozkladu

·         Mimořádné opravné prostředky

·         Exekuce

·         Zvláštní ustanovení o správním řízení

·         Vyjádření, osvědčení a sdělení

·         Druhy veřejnoprávních smluv

·         Opatření obecné povahy

·         Stížnosti a způsoby jejich vyřizování

 

 

Harmonogam:

Harmonogram 

8:30 – 14:30 hod.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - MV AK/PV-86/2015

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

08.12.2022
Praha

Začátek: 08.12.2022 08:30 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200436

Uzávěrka: 01.12.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

08.12.2022
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
16.02.2023
Praha
16.02.2023
ON-LINE
15.06.2023
Praha
15.06.2023
ON-LINE
14.09.2023
Praha
14.09.2023
ON-LINE
09.11.2023
Praha
09.11.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky