Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení

AKREDITOVÁNO MPSV

Lektor:

Mgr. Martin Žárský

Bývalý ředitel odboru sociální služeb Ministerstva práce a sociálních věcí a následně též zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky. Podílel se na tvorbě koncepce sociálních služeb, zákona o sociálních službách, koncepce sociální práce, koncepce sociálního začleňování, plánování a financování sociálních služeb

V posledních letech se věnuje přímému managementu zařízení sociálních a sociálně zdravotních služeb. Současně jako OSVČ poskytuje odborné poradenství veřejnoprávním i soukromoprávním institucím v oblasti sociálně zdravotní péče.

Značnou pozornost věnuje problematice vztahu profesionálních služeb a neformálně pečujících.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu východiska pro aplikaci efektivní sociální práce a dalších návazných služeb či intervencí při strategickém plánování opatření snižujících nepříznivé dopady na uspokojování životních potřeb nízkopříjmových seniorů a příklady aplikace konkrétních metod sociální práce.

Absolvent kurzu získá přehled o struktuře skupiny osob v seniorském věku z hlediska základních demografických ukazatelů, ovšem především se zacílením na strukturu a výši příjmů, způsob a náklady bydlení, strukturu spotřeby, míry zdraví a míry potřebné, respektive poskytované péče a služeb.

Účastníkům kurzu bude prezentován model očekávaných potřeb seniorů, jejichž společným znakem je nízký příjem, současně bude prezentován model očekávaných potřeb seniorů, kteří se ocitají v situaci extrémního ohrožení chudobou a sociálním vyloučením.

Účastníkům kurz budou představeny typové kazuistiky, na jejichž rámci lze demonstrovat charakter a míru potřeb dotčené cílové skupiny. Dále budou prezentovány možné „scénáře“ dopadů neřešení obtížné situace, a to jak z hlediska individuálních, tak společenských dopadů. Důraz bude kladen na způsoby zjišťování potřeb, depistáže a preventivní působení.

Cílem je poznání charakteru, četnosti a dopadů těchto událostí, a to jak na situaci jednotlivců nebo skupin osob a stejně tak na subjekty kompetentní (veřejná správa, poskytovatelé služeb, další pomáhající instituce) v těchto případech zajišťovat podporu, pomoc nebo negativním dopadům předcházet.

Návazně na převážně analytický náhled na situaci seniorů, kteří jsou negativně zatížení nízkými příjmy, následuje blok, který se věnuje souhrnu či řetězci opatření, která mají potenciál snižovat rizika vyplývající ze situace dotčené cílové skupiny. Jedná se především o výčet institucí a jejich kompetencí (včetně neformálních struktur) a možnosti jejich koordinace na místní a regionální úrovni.

Absolvent kurzu získá základní informace o formách a metodách práce poskytovatelů služeb a dalších pomáhajících institucí kompetentních intervenovat v případech definovaných sociálních/životních událostí. Získá informace o metodách interpretace a modelování vývoje potřeb v čase a prostoru a návazně pak o metodách modelování adekvátních kapacit služeb a dalších pomáhajících institucí a nákladů na jejich zajištění.

Obsah semináře

A) Charakteristika osob v seniorském věku s nízkými příjmy – výklad všeobecně dostupných statistických dat

  • Struktura seniorské populace dle věku, pohlaví, příjmu, způsobu bydlení, způsobu a struktury spotřeby, míry zdraví a míry poskytované péče.

B) Lidé v cílové skupině a jejich potřeby – cílová skupina z pohledu předpokládaných potřeb a obecných způsobů jejich uspokojení

  • Rozbor předpokládané struktury a míry potřeb osob v cílové skupině – zdroje a metody uspokojení potřeb v individuálním a systémovém rámci.
  • Charakteristika situace osob v extrémním ohrožení chudobou a sociálním vyloučením, a to z pohledu „předseniorského věku“.

C) Modelové kazuistiky – zdroje a metody řešení individuálních případů

  • Nástin 3 modelových kazuistik, které jsou determinovány především nedostatkem příjmů – náhled na akutnost a míru potřeb z hlediska hmotného zabezpečení, psychosociálních potřeb a péče.

D) Modelové kazuistiky – zdroje a metody řešení z hlediska koncepčního a strategického na úrovni municipality, ORP, případně regionu

  • Organizace, kompetence a základní ekonomický rámec podpory na místní, případně regionální úrovni.
  • Základní parametry depistáže a prevence nepříznivé sociální situace osob v seniorském věku a „předseniorském“ věku - determinované především nízkými příjmy.

E) Plánování přiměřených kapacit zaměřených na podporu osob 65+ s nízkými příjmy na místní a regionální úrovni

  • Institucionální a datové zdroje; Stanovení indikátorů potřeb a efektivity; Nákladovost a efektivita sociálních a sociálně zdravotních služeb; Zdroje k zajištění sociálních a sociálně zdravotních služeb

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2021/0510-SP/VP; Akreditováno pod názvem: Sociální práce s nízkopříjmovými seniory – základní východiska a možná řešení

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

18.08.2022
ON-LINE

Začátek: 18.08.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 17.08.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

18.08.2022
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
22.09.2022
Praha
22.09.2022
ON-LINE
03.11.2022
Praha
03.11.2022
ON-LINE
15.12.2022
Praha
15.12.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky