Odborná způsobilost dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb. a příprava na ni - dvoudenní

AKREDITOVÁNO MV VÍCEDENNÍ 24.-25.01.2022

Lektor:

Ing. Mgr. Jan Strakoš

vedoucí správních činností na odboru živností a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se věnuje problematice správního řízení a trestání zejména v oblasti živnostenského podnikání. V letech 2011-2019 působil na Ministerstvu vnitra jako referent přestupkové agendy.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je představit jeho posluchačům přestupkový zákon v jeho komplexnosti a v návaznosti na zkušební otázky ke zkoušce odborné způsobilosti.

Seminář je rozdělen do 2 částí na pokračování a zde Vám nabízíme 2. díl semináře. Informace a obsah z obou seminářů dají dohromady celek – viz níže. Pokud budou účastníci potřebovat, tak po absolvování obou dílů seminářů jim doporučujeme samostudium na prohloubení jejich znalostí.

Obsah semináře

Obsahově seminář kopíruje jednotlivé otázky stanovené v příslušných blocích A), B), a C).

První část výkladu je zaměřena na organizaci a činnost veřejné správy:

1)     Výkon přestupkové agendy z hlediska ústavního systému dělby moci (zásadazákonnosti). Výkon přestupkové agendy jako forma činnosti veřejné správy(vrchnostenská a nevrchnostenská veřejná správa, subjekty a vykonavateléveřejné správy).

2)     Příslušnost správních orgánů v řízení o přestupku (věcná, funkční a místnípříslušnost, změny příslušnosti).

3)     Základní zásady činnosti správních orgánů.

4)     Státní správa a územní samospráva (vztahy nadřízenosti a podřízenosti).

5)     Výkon přestupkové agendy z hlediska ústředních správních úřadů (tzv. kompetenční zákon, koordinační úloha Ministerstva vnitra v oblasti právní úpravy správního trestání, výkon působnosti podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

6)     Výkon přestupkové agendy z hlediska územních samosprávných celků(orgány územních samosprávných celků, veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků, výkon působnosti podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

7)     Právní předpisy vydávané územními samosprávnými celky a právní důsledky jejich porušení.

8)     Prameny právní úpravy přestupků, jejich platnost, účinnost, závaznost a právní síla.

9)     Právo na soudní a jinou právní ochranu (právo na spravedlivý proces).

10)  Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci v souvislostis projednáváním přestupků.

(čas – 4 hodiny)

Druhá část výkladu je zaměřena na:

1)     Působnost zákona č. 250/2016 Sb. (časová, územní a osobní působnost).

2)     Základní pojmy (pojem přestupek, pokračování v přestupku, trvající přestupek,hromadný přestupek, opomenutí, spolupachatel, zvláštní subjekt přestupku).

3)     Přehled přestupků a evidence přestupků.

4)     Odpovědnost fyzické osoby za přestupek.

5)     Odpovědnost právnické osoby za přestupek.

6)     Odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek.

7)     Okolnosti vylučující protiprávnost.

8)     Zánik odpovědnosti za přestupek, promlčecí doba.

9)     Správní tresty a jejich ukládání.

10)  Ochranná opatření. Zvláštnosti odpovědnosti a trestání mladistvého pachatele.

(čas – 4 hodiny)

Třetí část výkladu je zaměřena na:

1)     Řízení o přestupku, vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu.Řízení o žalobě proti rozhodnutí o přestupku. Řízení o kasační stížnosti.

2)     Účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení o přestupku a jejich procesnípostavení.

3)     Postup před zahájením řízení o přestupku. Předání věci. Odložení věci.

4)     Zahájení řízení o přestupku. Zahájení řízení se souhlasem osoby přímopostižené spácháním přestupku. Překážky řízení. Společné řízení.

5)     Průběh řízení o přestupku, ústní jednání, dokazování. Přerušení řízení.Zastavení řízení.

6)     Zvláštnosti doručování v řízení o přestupku. Zajišťovací prostředky.

7)     Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení. Narovnání.

8)     Rozhodnutí o přestupku, příkaz, příkaz na místě a příkazový blok. Náhradanákladů řízení.

9)     Řízení o odvolání.

10)  Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku.

(čas – 5 hodin)

Harmonogam:

1. den: 24.1.2022

9:00–16:00

2.den: 25.1.2022

9:00–16:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-242/2017; Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.-25.01.2022
ON-LINE

Začátek: 24.01.2022 09:00 (po)

Konec: 25.01.2022 15:00 (út)

Délka výuky: 14 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 6 250 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 21.01.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

12.-13.05.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky