Stavební řízení - aktuální praxe NSS

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Milan Podhrázký Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, odborný asistent katedry správního práva Fakulty právnické ZČU

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je představit zájemcům z řad odborné veřejnosti aktuální rozhodovací praxi správních soudů (především Nejvyššího správního soudu) při výkladu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se zaměřením na stavební řízení. Seminář by měl především upozornit na praktické otázky, která se aktuálně v řízení před správními soudy objevují nejčastěji, není na ně nahlíženo jednotně či jsou jinak problematické. Úvod semináře bude věnován též připomenutí samotné role judikatury správních soudů (Nejvyššího správního soudu), její závaznosti, případným nástrahám aplikace a i možnostem jejího snadného vyhledávání.

Obsah semináře

Tematické okruhy:

Funkce a specifika judikatury správních soudů (Nejvyššího správního soudu), zpřístupňování a vyhledávání judikatury správních soudů

 • úvodní stručné připomenutí funkce rozhodovací činnosti a judikatury správních soudů (Nejvyššího správního soudu), její závaznost (precedenční účinky), včetně praktických ukázek vyhledávání

Dílčí tematické okruhy budou zaměřeny na konkrétní otázky týkající se jak správních postupů stavebních úřadů, tak možných soudních zásahů do (především) stavebního řízení, a to včetně forem právní ochrany a souvisejících důsledků; demonstrativně lze zmínit např.

 • nahlížení do dokumentace stavby a pořizování kopií (nesouhlas s poskytnutím dokumentace stavby a další souvislosti)
 • efektivní výkon stavebního dozoru (úvaha stavebního úřadu o potřebnosti provedení kontrolní prohlídky)
 • maření kontrolní prohlídky rozestavěné stavby
 • opatření na sousedním pozemku (oprávnění stavebního úřadu uložit vlastníkům sousedních nemovitostí umožnit provedení prací ze svých pozemků)
 • vstup oprávněné úřední osoby na cizí pozemek nebo do cizí stavby podle stavebního zákona
 • způsoby právní ochrany týkající se zahájení řízení o odstranění stavby (nečinnost stavebního úřadu v případě nepovolené stavby postavené jinou osobou)
 • povaha souhlasů vydávaných podle stavebního zákona (změna náhledu na právní povahu souhlasů podle stavebního zákona a související problémy)
 • zrušení závazného stanoviska v přezkumném řízení (povaha rozhodnutí o zrušení závazného stanoviska v přezkumném řízení a způsoby právní ochrany)
 • právní povaha povolení změny stavby před dokončením zjednodušenou formou zápisem do stavebního deníku
 • ochrana práv nabytých v dobré víře při přezkumu souladu veřejnoprávní smlouvy uzavřené stavebním úřadem

Aktuality (diskuse)

 • prostor věnovaný pro doplnění semináře o aktuální postřehy, upozornění na připravovaná rozhodnutí (zejm. rozšířený senát Nejvyššího správního soudu), aktuální judikatura Ústavního soudu, případné dotazy.

Určeno

Seminář bude koncipován tak, aby byl přínosný pro celou širokou odbornou veřejnost zabývající se právními aspekty stavebního řízení, tedy jak pro účastníky řízení (stavebníky, advokáty), tak i zaměstnance stavebních úřadů či úředníky územních samosprávných celků a veškeré další zájemce o danou problematiku.

Harmonogam:

9:30 – 15:30

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-59/2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů

Kategorie:

Správní a trestní právo, PřestupkyVzdělávání advokátů

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

25.11.2021
Praha

Začátek: 25.11.2021 09:30 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH   OBĚD V CENĚ

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 18.11.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

25.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky