Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Mgr. Stanislav Körner

lektor v minulosti působil na Ministerstvu vnitra ČR, kde získal zkušenosti se správním řízení v I. instanci (7let). Nyní působí na pozici vedoucího oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje (12 let zkušenosti v pozici odvolacího orgánu).

Popis:

Cíl semináře

Jeho cílem je prohloubení znalostí a zdokonalení orientace v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 361/2000 Sb., zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákoně č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na specifika řízení o přestupcích v silničním provozu, včetně procesních otázek s tím spojených, např. zmocněnci, námitky podjatosti apod.

Obsah semináře

Seminář se bude věnovat tématu přestupků v dopravě se zaměřením na hmotněprávní aspekty těchto deliktních jednání a jejich prokazování. Součástí semináře bude jak řešení konkrétních případů a zodpovězení dotazů zaslaných předem na mail koerner.s@kr-ustecky.cz, tak i rozbor a kvalifikace skutkových podstat jednotlivých přestupků včetně odůvodnění naplnění jejich materiální stránky

Tento seminář má konzultační charakter a zaměří se primárně na řešení dopravních přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Harmonogam:

9:00 –15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Doprava, LogistikaSprávní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Klub personalistů o.p.s., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2

 Termín:

16.03.2021
ON-LINE

Začátek: 16.03.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2150200008

Uzávěrka: 09.03.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

25.05.2021
Praha
25.05.2021
ON-LINE
19.08.2021
Praha
19.08.2021
ON-LINE
19.10.2021
Praha
19.10.2021
ON-LINE
14.12.2021
Praha
14.12.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky