Výživné dětí v justiční praxi

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Hana Nová

Lektorka je uznávanou odbornicí na rodinné právo, podílela se na tvorbě Zákona o rodině, občanského zákoníku a řady dalších předpisů, autorka a spoluautorka komentářů a učebnic rodinného práva, je iniciátorkou a propagátorkou zavedení tabulek výživného v ČR. Má mnoho zkušeností s přednášením pro UK, ministerstva, různé instituce aj.; členka sboru lektorů Justiční akademie. Lektorka je bývalou soudkyní obvodního soudu pro Prahu 8.

Popis:

Cíl semináře

Cílem je seznámit účastníky kurzu se zásadami českého rodinného práva v oblasti výživného, zejména vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, a to jak v oblasti hmotného, tak částečně i procesního práva. Bude kladen důraz zejména na příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale i dalších právních předpisů souvisejících a na platnou judikaturu, zejména Ústavního soudu.

Obsah semináře

Základní pravidla hmotného práva:

 • ve kterých případech je o vyživovací povinnosti rodičů k dětem rozhodováno,
 • jaká jsou kritéria pro určení rozsahu vyživovací povinnosti,
 • vlastní příjmy a majetkové poměry oprávněného,
 • zjišťování příjmů a majetkových poměrů povinného,
 • shoda životní úrovně rodičů a dětí,
 • tvorba úspor,
 • úroky při neplacení výživného,
 • vznik, změna a zánik vyživovací povinnosti atp.

Základní pravidla práva procesního:

 • soudní příslušnost věcná a místní,
 • účastníci řízení,
 • vliv dovršení zletilosti oprávněného v průběhu řízení,
 • průběh soudního řízení,
 • práva a povinnosti účastníků, zastoupení nezletilých dětí a opatrovnictví,
 • opravné prostředky řádné a mimořádné atp.

Vše bude v průběhu výuky doplňováno judikaturou Ústavního, popř. Nejvyššího soudu.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2018/0704-SP/PC Název akreditace: Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče
MV - AK/PV-135/2018; Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.06.2021
ON-LINE

Začátek: 23.06.2021 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200196

Uzávěrka: 16.06.2021

 Další termíny:

26.08.2021
Praha
26.08.2021
ON-LINE
21.10.2021
Praha
21.10.2021
ON-LINE
16.12.2021
Praha
16.12.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky