Územní plánování v novém stavebním zákoně

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Roman Vodný PhD.

ředitel odboru územního plánování MMR spolupodílí se na legislativní přípravě novel staveb. zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.

Popis:

Úvodní text - Instrukce pro vyplnění...

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s úpravou územního plánování v návrhu nového stavebního zákona, který je aktuálně v legislativním procesu, zejména s nástroji územního plánování a způsobem jejich pořizování a vydávání a s přechodnými ustanoveními, které upravují přechod na nový stavební zákon.

Obsah semináře

Základní pojmy

Organizace a výkon veřejné správy na úseku územního plánování

Cíle a úkoly územního plánování

Obecná a společná ustanovení (oprávněný investor, oprávněný pořizovatel, kvalifikační požadavky, pořizovatelská činnost, dotčené orgány v procesu územního plánování atd.)

Nástroje územního plánování

·         územně plánovací podklady

·         Politika architektury a stavební kultury

·         územně plánovací dokumentace (obsah, proces pořízení, vydání, změny, zvláštní postupy)

·         vymezení zastavěného území

·         územní opatření

·         úprava vztahů v území (plánovací smlouvy a náhrady za změnu v území)

Národní geoportál územního plánování a standardizace

Přechodná ustanovení k územnímu plánování a účinnost.

Doporučená literatura: Návrh nového stavebního zákona (podle aktuální situace) - ve veřejné části elektronické knihovny úřadu vlády.

Harmonogam:

9:00 –15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - AK/PV-59/2014,Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.09.2020
Praha

Začátek: 21.09.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200447

Uzávěrka: 14.09.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky