Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - akreditace MV + MPSV!

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Vladimír Polák

Soudce, který je inspirován cochemskou praxí, nastavil procesy interdisciplinární spolupráce subjektů zúčastněných na projednávání a rozhodování věcí rodinného práva soukromého v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. Problematice rozhodování soudu ve věcech péče o nezletilé se věnuje též v rámci lektorské činnosti. V současné době působí jako místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Popis:

Rozvod či rozpad rodiny může zanechat nejváženější trauma právě na dětech. Jakým způsobem toto trauma minimalizovat a zabránit, aby děti nevycházely z rozvodu s psychickými či fyzickými problémy? Jedním z řešení může být právě tzv. cochemský model, který se postupně dostává i do českého soudnictví. Jedná se o německý systém, který při rozvodu pracuje poměrně rychle a je založen na interdisciplinární spolupráci a rozhodnutí o dítěti navrací do rukou rodiče nikoliv soudce. V rámci naší nabídky si Vám proto dovolujeme na toto téma nabídnout seminář a tento model a jeho zkušenosti s ním, s jedním z propagátorů soudcem Mgr. Vladimírem Polákem, který začal jako první tento model aplikovat v českém právu, Vám podrobně představíme.

V rámci AKREDITOVANÉHO kurzu bude představena problematika volby adekvátní metody interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé děti, a to jak v případech rodinného práva soukromého (např. věci péče, výživy a styku s nezletilým dítětem- inspirace cochemskou praxí) tak i rodinného práva veřejného (např. rozhodování o rodičovské odpovědnosti, pěstounské péči, výchovných opatřeních). Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a principy spolupráce, oprávněními a povinnostmi zúčastněných subjektů a sesíťováním jejich kompetencí, včetně příkladů možného nastavení interdisciplinárních procesů. Teoretický výklad bude doplněn kazuistikami a judikaturou.

Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním prohloubí vědomosti o právním rámci interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé, tj. o oprávněních a povinnostech jednotlivých subjektů a o relevantní judikatuře, osvojí si dovednost zvolit adekvátní metodu interdisciplinární spolupráce v závislosti na předmětu soudního řízení a procvičí si získané vědomosti a dovednosti na konkrétních příkladech.

Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci OSPOD.

Obsah:

 1.  Teoretická východiska a principy interdisciplinární spolupráce
 • pozitivní a negativní závazek státu při respektování
 • participační práva nezletilých
 • koncept nejlepšího zájmu nezletilého dítěte
 1. Oprávnění, povinnosti a procesy soudu, OSPOD a poskytovatelů odborné pomoci
 • normativní úprava postupů jednotlivých subjektů interdisciplinární spolupráce
 • možnosti, překážky a limity vzájemné spolupráce
 1. Možnosti nastavení interdisciplinární spolupráce ve věcech rodinného práva soukromého a veřejného
 • volba a možná nastavení adekvátní metody spolupráce, inspirace cochemskou praxí
 1. Praktická část – příklady dobré a špatné praxe, kazuistiky, výběr aktuální judikatury, diskuze
 • ukázka možností nastavení interdisciplinární spolupráce na konkrétních příkladech, včetně odkazů na relevantních judikatur

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MV - Ministerstvo vnitra
MV: AK/PV-240/2016, název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, MPSV: A2019/0348-SP, název akreditace: Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.06.2020
ON-LINE

Začátek: 04.06.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 370 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200222

Uzávěrka: 03.06.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky