Systém auditu a kontroly v rámci EU fondů v ČR

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Jiří Machát MSc.

vrchní ministerský rada - zástupce ředitele odboru Auditní orgán a vedoucí oddělení Metodicko-právní podpory AO a OP TP, Ministerstvo financí ČR

Popis:

Vhodné pro:

 • Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců podpory z dotačních titulů, kteří se určitým způsobem zabývají právě problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti.
 • Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členy projektových týmů, koordinátory, administrátory projektů, finanční manažery, statutární zástupce, zaměstnance odborů/oddělení zaměřených na problematiku EU fondů, řízení/administraci projektů, interní auditory, zaměstnance odboru kontroly a další.

Cíl semináře:

 • Cílem semináře je komplexně představit systém výkonu auditů a kontrol v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v České republice.
 • Seminář se zaměřuje na ucelený popis procesu plánování a výkonu auditu, včetně souvisejících postupů nezbytných pro analýzu a hodnocení rizik, výběr vzorků, výpočet chybovosti, uplatňování finančních oprav (korekcí) atp.
 • Obsahem semináře je dále také představení jednotlivých typů auditů a kontrol, včetně definice jejich zaměření, účelu a souvisejících procesů. Dále seminář také obsahuje informace o přípravě souhrnných zpráv, včetně následné reportingové a ověřovací fáze ze strany nadřízených orgánů, zejména Evropské komise. Nedílnou součástí toho semináře je také upozornění na rizikové oblasti implementace EU fondů, včetně představení nejčastějších a typových pochybení z úrovně příjemců i poskytovatelů dotací.
 • Seminář rovněž cílí na minimalizaci možných chyb a negativních dopadů z kontrol a auditů v budoucnosti.

Obsah:

1. Nastavení výkonu auditů a kontrol v rámci EU fondů v ČR

 • legislativní rámec a základní pojmy
 • předpisy EU, ČR, auditorské standardy
 • implementační struktura fondů EU
 • kontrolní orgány EU a ČR (EK, EÚD, NKÚ)
 • Auditní orgán (funkce, kompetence, povinnosti, výstupy)
 • veřejnosprávní kontrola ze strany ŘO vs. audity prováděné AO
 • nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně

 2. Analýza rizik, plánování a výkon auditu

 • hodnocení rizik pro plánování auditu a využití analýzy rizik v konkrétním auditu
 • princip jednotného auditu
 • auditní strategie, střednědobý/roční  plán auditu
 • metody výběru vzorku operací
 • extrapolace výsledků a výpočet chybovosti operačního programu
 • finanční opravy (korekce)

3. Představení jednotlivých typů auditů

 • Audit operace a Audit systému
  • definice, cíle, zaměření a příprava auditu, včetně popisu souvisejících procesů a podrobných auditních postupů
  • využívané kontrolní listy
  • obsah auditní zprávy, včetně procesu kontradiktorního řízení k obsahu návrhu zprávy z auditu
  • sub-sampling, tj. výběr vzorku ze vzorku
  • nejčastější zjištění a pochybení identifikované v rámci těchto typů auditu
  • přehled ověřovaných klíčových požadavků v rámci auditů systému
  • akční plán z auditu, nápravná opatření
 • Audit účetní závěrky
 • Audit výkonnostní
 • Audity průřezové
 • Audity horizontálních témat
  • definice, cíle, zaměření a příprava auditu, včetně popisu souvisejících procesů a podrobných auditních postupů

4. Reporting

 • Výroční kontrolní zpráva
 • Výrok auditora
 • Ověření Výroční kontrolní zprávy a Výroku auditora ze strany EK
 • Spolupráce s EK, EÚD

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-175/2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

08.06.2020
ON-LINE

Začátek: 08.06.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200228

Uzávěrka: 07.06.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

08.06.2020
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky