Nakládání s majetkem obce v praktických příkladech

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Martin Stark

Lektor je jedenáct let tajemníkem městského úřadu.
V praxi přímo aplikuje zákon o obcích včetně na něj navazující zákony. Působí také jako konzultant zejména pro obce v územní působnosti řízeného městského úřadu, ale i pro obce mimo jeho územní působnost.  

Popis:

Cíl semináře

Kurz je zaměřen na praktické a podrobné seznámení s postupy obcí při majetkových dispozicích s obecním majetkem získaných a praktikovaných lektorem v praxi včetně aplikace judikatury. Zejména se zaměří na problematiku zveřejňování záměrů dispozic s majetkem, rozhodování o majetkoprávních úkonech včetně specifických situací, příprava podkladů pro rozhodování orgánů obce, formulaci usnesení, na realizaci povinnosti hospodárného nakládání a odůvodňování odchylek od ceny obvyklé v rámci posuzování účelnosti při dispozicích s obecním majetkem.

Obsah semináře

  1. obec jako vlastník majetku - charakteristika majetku, postavení obce při uzavírání smluv
  2. orgány obce a jejich kompetence v majetkoprávních úkonech (zastupitelstvo, rada, starosta) - dovolené zásahy starosty do smluv bez projednání v orgánech obce, vyhrazení/převzetí pravomoci orgánu obce
  3. nabývání a zcizování majetku obce - účelné a hospodárné nakládání s majetkem, odchylky od rovného a nediskriminačního jednání obce při zcizování majetku, ručení za závazky, poskytování finančních výpůjček obcí
  4. posuzování hospodárnosti/účelnosti majetkové dispozice - obvyklá cena, odchylky od obvyklé ceny, zjišťování ceny obvyklé
  5. záměr obce nakládat s nemovitým majetkem - obsah záměru, způsob a doba zveřejnění, délka platnosti záměru, záměr při změnách dispozic s majetkem, identifikace majetku při prodeji částí nemovitosti, hospodařením s majetkem obce založenou nebo zřizovanou organizací
  6. rozhodnutí obce o majetkoprávním jednání - příprava podkladů, formulace a náležitosti usnesení, jejich přijímání, změny, opravy, závaznost; obsah podstatných náležitostí k uzavření smlouvy, doložka splnění podmínek platností právního jednání 
  7. jednání za obec při majetkoprávních úkonech - uzavření smlouvy a delegace tohoto oprávnění na jiné osoby, hospodaření s majetkem obce její založenou nebo zřizovanou organizací 
  8. odpovědnost pracovněprávní i trestněprávní zastupitele a úředníka při majetkoprávních úkonech obce

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-78/2014

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.07.2020
Praha

Začátek: 21.07.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200393

Uzávěrka: 14.07.2020

 Další termíny:

18.08.2020
Plzeň
10.09.2020
Brno
15.10.2020
Plzeň
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky