Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Vojtěch Vomáčka Ph.D., LL.M.

Od roku 2010 působí na Nejvyšším správním soudu, aktuálně jako poradce ve věcech práva životního prostředí a práva EU. Od roku 2014 také pracuje jako odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Podílí se jako lektor na školení a přípravě odborných seminářů české a slovenské justiční akademie, Asociace evropských správních soudců (AEAJ) a Akademie evropského práva (ERA). Od roku 2012 je stálým členem expertní skupiny Evropské komise pro implementaci Aarhuské úmluvy. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na otázky ochrany životního prostředí v mezinárodním a unijním právu, příhraniční aspekty posuzování vlivů na životní prostředí, ochranu biodiverzity a welfare zvířat.

Popis:

Cílem semináře je především seznámit pracovníky správních orgánů na úseku ochrany přírody a krajiny (a případně také na úseku výstavby) se zákonnými požadavky na odůvodňování rozhodnutí a vážení různých veřejných zájmů, které zákon č. 114/1992 Sb. výslovně či implicitně předpokládá. Přestože k vyvažování veřejných zájmů dochází v zásadě při každém komplexním řešení poměrů v území, právní úprava nestanoví až na výjimky konkrétní požadavky na identifikaci a hodnocení konkurujících veřejných zájmů.

Seminář se proto věnuje zejména výkladu institutu veřejného zájmu, především ve světle judikatury NSS a Soudního dvora EU. Podrobně jsou rozebrány nároky na rozhodování (vydávání závazných stanovisek) o kácení dřevin rostoucích mimo les, o zásazích do krajinného rázu a VKP, o výjimkách ze zákazů ve zvláště chráněných územích a o výjimkách ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Pozornost je věnována rovněž ochraně lokalit v soustavě Natura 2000.

Cílem semináře je, aby byl úředník seznámen s vývojem soudní judikatury k tématu a osvojil si logiku, kterou se řídí soudy při přezkumu vydaných rozhodnutí (případně opatření obecné povahy). Konečně by měl být schopen dohledat i příslušná soudní rozhodnutí.

Obsah: 

1) Širší rámec správních činností podle zákona č. 114/1992 Sb.

2) Koncept veřejného zájmu a vážení veřejných zájmů podle zákona č. 114/1992 Sb.

3) Požadavky soudní judikatury na rozhodování (vydávání závazných stanovisek) o kácení dřevin rostoucích mimo les, o zásazích do krajinného rázu a VKP, o výjimkách ze zákazů ve zvláště chráněných územích a o výjimkách ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

4) Ochrana lokalit v soustavě Natura 2000 a koncept převažujícího veřejného zájmu

5) Jak pracovat s judikaturou českých soudů a Soudního dvora EU

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-523/2017, Název akreditace: Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les z pohledu soudce NSS ČR

Kategorie:

Právo životního prostředí

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

18.09.2020
Praha

Začátek: 18.09.2020 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200450

Uzávěrka: 11.09.2020

 Další termíny:

27.11.2020
Praha
27.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky