Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Mgr. Pavel Chlíbek

Vrchní ministerský rada z legislativního odboru MŽP, právník a specialista na JES, spolutvůrce zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

Popis:

Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, zavedený zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku JES se vydává ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona a dále pro záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a následně jsou povolovány v některém z navazujících řízení.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým institutem jednotného environmentálního stanoviska jako nástrojem procesní integrace v oblasti ochrany životního prostředí, jehož zavedením dochází je zjednodušení a zrychlení povolování záměrů, především stavebních, z hlediska jejich vlivů na životní prostředí.

Obsah semináře

  1. Úvod k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku – účel, cíle, vývoj v rámci legislativního procesu
  2. JES ve vazbě na stavební zákon – představení hlavních změn v novém stavebním zákoně; koordinované závazné stanovisko; fikce; digitalizace; přechodné období
  3. Základní specifikace JES – okruh záměrů, pro něž se vydává; výčet dotčených zákonů a jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se JES vydává; výjimky
  4. Výkon státní správy – orgány příslušné k vydávání JES; kompetence, vnitřní organizace
  5. Proces vydání JES

- žádost, předběžná konzultace, vyjadřování jiných správních orgánů

- lhůty, včetně fikce souhlasu, náležitosti, platnost, zveřejňování

- koordinované závazné stanovisko

- změna a přezkum JES

  1. Kontrola, nápravná opatření, přestupky
  2. Přechodná ustanovení a dopady přechodného období podle stavebního zákona
  3. Účast veřejnosti
  4. Změny ve složkových zákonech v oblasti životního prostředí – změny související se zavedením JES, změny vyplývající z nového stavebního zákona, nesouvisející novelizace

- zákon o ochraně přírody a krajiny

- zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – společný proces EIA a JES

- zákon o geologických pracích

- zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

- lesní zákon

- vodní zákon

- zákon o ochraně ovzduší

- zákon o prevenci závažných havárií

- zákon o odpadech

- zákon o integrované prevenci

10. Diskuse

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - adresa bude upřesněna

Akreditace:

MV - AK/PV-48/2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe

Kategorie:

OstatníPrávo životního prostředí

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

25.06.2024
Praha

Začátek: 25.06.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200241

Uzávěrka: 18.06.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

25.06.2024
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
20.08.2024
Praha
20.08.2024
ON-LINE
03.10.2024
ON-LINE
03.10.2024
Praha
02.12.2024
Praha
02.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz