Zavedení nového stavebního zákona do právního řádu od 1. 7. 2024, základní principy nové právní úpravy

AKREDITOVÁNO MV

Lektoři:

Mgr. Jana Machačková

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Od roku 1996 pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj – odbor územního plánování, odbor stavebního řádu

Spoluautorka stavebního zákona a jeho novel

Spoluautorka prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

Lektorská činnost ve vzdělávacích institucích a agenturách

Publikace v odborných časopisech

Spoluautorka řady odborných publikací:

 • „Územní rozhodování a ohlašování“ (nakladatelství Linde 2007)
 • „Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, poznámky, vysvětlivky“ (nakladatelství ABF 2007)
 • „Stavební zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2008)

Vedoucí autorského kolektivu publikace:

 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2013)
 • „Stavení zákon – komentář“ (nakladatelství C.H.Beck 2018)

Lektorka na kurzech zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Zkušební komisařka na zkouškách zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

Je členkou České společnosti pro stavební právo.

JUDr. Vladimíra Sedláčková

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, tj. zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

Obsah semináře

 1. Základní principy nové právní úpravy
 2. Nová soustava stavebních úřadů
 • MMR, MD, MPO
 • Dopravní a energetický stavební úřad
 • krajské stavební úřady
 • obecní stavební úřady
 • jiné stavební úřady

   3. Ochrana veřejných zájmů, principy vstupu dotčených orgánů

   4. Rozdělení staveb na drobné/jednoduché/vyhrazené/ostatní a

 • režim jejich povolování
 • příslušnost k jejich povolení
 • úlevy u některých druhů staveb

   5.  Průběh povolování stavebního/nestavebního záměru

 • úkony před zahájením řízení
 • průběh povolovacího řízení
 • rámcové povolení
 • zrychlené řízení

   6.  Řízení o užívání

 • kolaudační řízení
 • předčasné užívání a zkušební provoz
 • rekolaudace

   7.  Odstraňování staveb a terénních úprav, dodatečné povolení

 • řízení o povolení odstranění
 • řízení o nařízení odstranění
 • dodatečné povolení

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-646/2021, Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

15.08.2024
ON-LINE

Začátek: 15.08.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200349

Uzávěrka: 08.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

15.08.2024
Praha
12.09.2024
ON-LINE
12.09.2024
Praha
18.10.2024
Praha
18.10.2024
ON-LINE
07.11.2024
ON-LINE
07.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz