Ochrana a péče o dřeviny rostoucí mimo les

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Libor Sedláček DiS.

AOPK ČR, dendrolog, problematika mimolesních dřevin, koordinátor programu IROP Zelená infrastruktura

Popis:

Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou na území České republiky chráněny dle zákona 114/1992 Sb. před poškozováním a ničením. Avšak v běžné praxi se setkáváme s řadou nejasností a otazníků v souvislosti se zajištěním jejich ochrany, péče a správného režimu kácení.

 • Obecná a zvláštní ochrana dřevin – přístupy a rozdíly v péči o ně
 • Nedovolené zásahy do dřevin a výjimky z nich
 • Legální (odůvodněné) poškozování/zničení dřeviny
 • Existence závažných důvodů ke kácení dřeviny a vyhodnocení jejího estetického a funkčního významu
 • Kácení dřeviny a otázka vzniku/nevzniku ekologické újmy a potřeby její kompenzace
 • Kdy lze uplatnit kácení v havarijním režimu
 • Dřevina ve špatném zdravotním stavu

Cíl semináře

 • Obeznámení s širokou problematikou ochrany dřeviny rostoucích mimo les a současnou právní úpravou.
 • Orientace v otázkách nedovolených zásahů do dřeviny, jejich výjimek, legálních způsobech odstranění/likvidace dřevin.
 • Vysvětlení postupu při posuzování žádostí ke kácení dřevin – jejich vyhodnocení, odůvodnění, provedení správní úvahy, povolení či zamítnutí.  

Obsah semináře

·        Právní úprava ochrany dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení – zákon o ochraně přírody a krajiny, prováděcí vyhláška, občanský zákoník

·        Vymezení některých pojmů – dřeviny rostoucí mimo les, obecná a zvláštní (zvýšená) ochrana dřevin, porost, kácení z pěstebních důvodů, kácení zapojených porostů, kácení stromořadí, kácení v rámci významného krajinného prvku, nedovolené zásahy do dřevin, kácení v zahradách a další

·        Problematika invazních druhů dřevin a způsoby jejich legální likvidace či potlačení

·        Práva a povinnosti vlastníků mimolesních dřevin, postavení a pravomoci správních orgánů

·        Aktuální otázky a praktická řešení při ochraně a povolování kácení mimolesních dřevin:

  • existence závažných důvodů ke kácení,
  • žádost a její náležitosti, posouzení uvedených důvodů, místní šetření,
  • rozhodnutí o povolení či nepovolení kácení ML dřevin a jeho řádné zdůvodnění,
  • dostatečné vyhodnocení estetického a funkčního významu předmětných dřevin,
  • otázka vzniku ekologické újmy – posouzení jejího vzniku či nevzniku, kompenzace vzniku újmy náhradní výsadbou a následná péče, oceňování dřevin
  • aplikace Standardů péče o přírodu a krajinu v praxi
  • výjimky z povolovacího režimu.

·        Přestupky na úseku ochrany dřevin, ukládané sankce

·        Provozní bezpečnost dřevin – posouzení stavu dřeviny (věk, vitalita, zdravotní stav, stabilita, …), typy defektů, posouzení rizik, možnosti údržby a opatření k zajištění bezpečnosti

·        dotazy z praxe účastníků

Určeno pro:

Pracovníky veřejné správy, investory, projektanty.Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-204/2024; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les (webinář)

Kategorie:

Právo životního prostředí

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

08.08.2024
ON-LINE

Začátek: 08.08.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 01.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

08.08.2024
Praha
12.11.2024
ON-LINE
12.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz