Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. David Marek

Vedoucí oddělení ostatních správních činností

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit úředníka s platnou právní úpravou správního trestání. Lektor se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, rozebírá metodická stanoviska ústředních správních orgánů, související judikaturu a trestněprávní úpravu. Zároveň upozorňuje na již uskutečněné i chystané změny zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

V rámci semináře je podrobně projednávána zejm. procesní část zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s ohledem na poznatky a zkušenosti z praxe při její aplikaci. Zmíněna jsou i metodická stanoviska Ministerstva vnitra a judikatura správních soudů. Lektor s účastníky semináře projde postupně všechny fáze modelového řízení o přestupku a poukáže na jeho problematické či jinak zajímavé aspekty s důrazem na definování zákonného a správného postupu správního orgánu tak, aby eliminoval riziko procesních pochybení, která by měla za následek nezákonnost jím vydaného rozhodnutí.   

Cílem semináře je, aby si úředník osvojil terminologii přestupkového zákona a dokázal zákon správně aplikovat v praxi.

Obsah semináře

Pojem a zásady správního trestání

Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků

Podmínky a zánik odpovědnosti za přestupek

Správní tresty a jejich ukládání, polehčující a přitěžující okolnosti

Řízení o přestupku, vztah ke správnímu řádu

  • Postup před zahájením řízení
  • Zahájení řízení o přestupku a jeho průběh
  • Účastníci řízení o přestupku a další dotčené osoby
  • Zjišťování stavu věci, dokazování, ústní jednání
  • Zvláštní druhy řízení o přestupku

Vydání rozhodnutí o přestupku, jeho náležitosti a oznámení

Odvolací řízení

Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-270/2023; Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

13.08.2024
ON-LINE

Začátek: 13.08.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 06.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

15.10.2024
Praha
15.10.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz