Nový zákon o odpadech - přestupkové řízení v praxi

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Hana Dvořáková MBA

Ministerstvo životního prostředí - ředitelka odboru výkonu státní správy STŘED

Popis:

Cíl semináře

Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří realizují správní řízení na základě porušení zákona o odpadech a vedou příslušná přestupková řízení s fyzickými i právnickými osobami. Zazní konkrétní příklady ze správních řízení, výkladová stanoviska z pohledu MŽP a aplikační praxe pro použití prováděcích předpisů v přestupkovém řízení na úseku zákona o odpadech.

Obsah semináře

Obsah semináře bude zaměřen na problematiku specifického přestupkového řízení při porušení zákona o odpadech, jeho úskalí aplikační praxe v kontextu konkrétních ustanovení správního řádu, a to v okruzích:

· Základní vymezení působnosti zákona o odpadech a kompetence správních orgánů ve vztahu k řízení o přestupcích

· Související právní předpisy (zákon o přestupcích, správní řád, kontrolní řád)

· Hlavní procesní zásady přestupkového řízení (přehled úkonů v přestupkovém řízení)

· Kvalifikace přestupku

· Přestupky fyzických osob

· Přestupky původce odpadu

· Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

· Přestupky obce

· Rozhodnutí o přestupku (forma příkazu, rozhodnutí)

· Přezkoumatelné rozhodnutí – výrok, odůvodnění, poučení o opravném prostředku

· Vykonatelnost rozhodnutí

· Příjemce platby sankce

· Konkrétní příklady dobré praxe

· Reakce na dotazy posluchačů

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-577/2016, Zákon o odpadech

Kategorie:

Právo životního prostředí

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.05.2024
ON-LINE

Začátek: 21.05.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200163

Uzávěrka: 14.05.2024

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz