Výživné dětí – změny, praxe a judikatura nejen pro OSPOD

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Hana Nová

Lektorka je uznávanou odbornicí na rodinné právo, podílela se na tvorbě Zákona o rodině, občanského zákoníku a řady dalších předpisů, autorka a spoluautorka komentářů a učebnic rodinného práva, je iniciátorkou a propagátorkou zavedení tabulek výživného v ČR. Má mnoho zkušeností s přednášením pro UK, ministerstva, různé instituce aj.; členka sboru lektorů Justiční akademie. Lektorka je bývalou soudkyní obvodního soudu pro Prahu 8, momentálně spolupracuje jako asistent na obvodním soudě Prahy 4.

Popis:

Cíl semináře

Cílem je seznámit účastníky kurzu se zásadami českého rodinného práva v oblasti výživného, zejména vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, a to jak v oblasti hmotného, tak částečně i procesního práva. Bude kladen důraz zejména na příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale i dalších právních předpisů souvisejících a na platnou judikaturu, zejména Ústavního soudu.

Obsah semináře

Základní pravidla hmotného práva:

  • aktuální změny ve stanovení výše výživného – tabulka MS ČR
  • jaká jsou kritéria pro určení rozsahu vyživovací povinnosti
  • ve kterých případech je o vyživovací povinnosti rodičů k dětem rozhodováno,
  • vlastní příjmy a majetkové poměry oprávněného,
  • zjišťování příjmů a majetkových poměrů povinného,
  • shoda životní úrovně rodičů a dětí,
  • tvorba úspor,
  • úroky při neplacení výživného,
  • vznik, změna a zánik vyživovací povinnosti atp.

Základní pravidla práva procesního:

· soudní příslušnost věcná a místní,

· účastníci řízení,

· vliv dovršení zletilosti oprávněného v průběhu řízení,

· průběh soudního řízení,

· práva a povinnosti účastníků, zastoupení nezletilých dětí a opatrovnictví,

· opravné prostředky řádné a mimořádné atp.

Vše bude v průběhu výuky doplňováno judikaturou Ústavního, popř. Nejvyššího soudu.

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MPSV - A2022/1311-SP/PC; Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče 
MV - AK/PV-191/2022, Výživné dětí v justiční praxi

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

16.05.2024
Praha

Začátek: 16.05.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200143

Uzávěrka: 09.05.2024

 Další termíny:

28.11.2024
Praha
28.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz