Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

Mgr. Vladimír Polák

Soudce, který je inspirován cochemskou praxí, nastavil procesy interdisciplinární spolupráce subjektů zúčastněných na projednávání a rozhodování věcí rodinného práva soukromého v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. Problematice rozhodování soudu ve věcech péče o nezletilé se věnuje též v rámci lektorské činnosti. V současné době působí jako místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Popis:

Cíl semináře

V rámci kurzu bude představena problematika projednávání a rozhodování případů tzv. rodinného práva soukromého (úprava péče, výživy a styku, věci pro dítě významné, na nichž se rodiče nedohodnou). Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a principy spolupráce, oprávněními a povinnostmi zúčastněných subjektů a sesíťováním jejich kompetencí, včetně příkladů možného nastavení interdisciplinárních procesů. Teoretický výklad bude doplněn kazuistikami a judikaturou.

Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním prohloubí vědomosti o právním rámci interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé, tj. o oprávněních a povinnostech jednotlivých subjektů a o relevantní judikatuře, osvojí si dovednost zvolit adekvátní metodu interdisciplinární spolupráce v závislosti na předmětu soudního řízení a procvičí si získané vědomosti a dovednosti na konkrétních příkladech. Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci OSPOD.

Obsah semináře

 1. Teoretická východiska a principy interdisciplinární spolupráce
 • pozitivní a negativní závazek státu při respektování
 • participační práva nezletilých
 • koncept nejlepšího zájmu nezletilého dítěte
 1. Moderní opatrovnická justice
 • přístup zaměřený na řešení problémů
 • interdisciplinární přístup
 • přístup založený na vědeckých důkazech
 • trauma zohledňující přístup
 1. Oprávnění, povinnosti a procesy soudu, OSPOD a poskytovatelů odborné pomoci
 • normativní úprava postupů jednotlivých subjektů interdisciplinární spolupráce
 • možnosti, překážky a limity vzájemné spolupráce

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2023/0219-SP; Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé (webinář)
MV - AK/PV-69/2022; Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcechpéče soudu o nezletilé (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.11.2024
ON-LINE

Začátek: 21.11.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 14.11.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

21.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz