Oblast pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxi

AKREDITOVÁNO MV VÍCEDENNÍ 04.-07.06.2024 BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektoři:

JUDr. Jiří Doležílek

nynější řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě, z něhož po skončení funkčního období přestoupil na Nejvyšší soud

JUDr. Pavel Malý

soudce a předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Popis:

Čtyřdenní seminář přináší jedinečnou příležitost vyslechnout si výklad soudců Nejvyššího soudu ČR, kteří v pracovněprávních vztazích rozhodují v konečné instanci, a proto je v případném sporu rozhodující jejich názor, byť by byl odlišný od názoru jiných právníků.


Poznatky z výkladu přednášejících mohou v budoucnu pomoci nejednomu úřadu vyřešit sporné situace správným způsobem a ušetřit tak finanční prostředky, čas i energii.

4.6.2024 13:00-17:00

5.6.2024 9:00-15:00

6.6.2024 9:00-15:00

7.6.2024 9:00-13:00

První a druhý den (4. a 5. června) – přednáší JUDr. Jiří Doležílek, nynější řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě, z něhož po skončení funkčního období přestoupil na Nejvyšší soud

 

 • Nová doba pro dohody o pracích mimo pracovní poměr
 • Škoda způsobená zaměstnancem
 • Okamžité zrušení pracovního poměru vs. výpověď z pracovního poměru
 • Druh práce jako náležitost pracovní smlouvy
 • „Nesprávný“ výkon práce zaměstnance
 • Pracovní úraz zaměstnance

 

Třetí a čtvrtý den (6. a 7. června) – soudce a předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Malý

 

 • Revoluce v oblasti nelegální práce
 • Alkohol na pracovišti
 • Zákaz výpovědi
 • Zdravotní prohlídky
 • Organizační změny zaměstnavatele
 • Práce přesčas

Obsah semináře

 

Nová doba pro dohody o pracích mimo pracovní poměr

 • výskyt DPP a DPČ v rozhodovací praxi soudů
 • potřebovaly dohody tak zásadní zásah do fungování v praxi?
 • očekávané problematické aspekty nové právní úpravy jako adepti pro soudní rozhodování
 • přežijí dohody nové nastavení nebo se blíží šedá zóna na hraně nelegálního zaměstnávání?
 • zachované výhody pracovněprávního vztahu založeného některou z dohod po novele

 

Škoda způsobená zaměstnancem

 • typy limitace náhrady škody – 4,5násobek není všespásný
 • uzavření dohody o svěření věci se zaměstnancem a jeho právní dopady
 • fungování důkazního břemene u způsobené škody
 • může zaměstnavatel svěření pracovních předmětů podmínit uzavřením dohody o svěření věci?
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli v praxi
 • váha uznání dluhu jako právního důvodu k odpovědnosti zaměstnance
 • moderační právo soudu k výši náhrady způsobené škody v rozhodovací praxi soudů

 

Okamžité zrušení pracovního poměru vs. výpověď z pracovního poměru

 • jak posoudit, kdy je možné přistoupit k okamžitému zrušení?
 • zkušenosti soudní praxe s oprávněností okamžitého zrušení a úspěšnost zaměstnavatelů
 • intenzita porušení zaměstnance pro okamžité zrušení použita jako výpovědní důvod
 • více důvodů k rozvázání pracovního poměru a pravidla pro jejich uplatnění
 • účinnost okamžitého zrušení při doručování mimo pracoviště
 • jak se bránit účelovému maření doručení ze strany zaměstnance

 

Druh práce jako náležitost pracovní smlouvy

 • jakým způsobem musí být druh práce vymezen?
 • praktické použití pracovních pozic jako druhu práce a jak s nimi zacházet:
  manager I, PR specialist, manažer kvality, facility manager…
 • odmítnutí pokynu zaměstnavatele s odkazem na odlišnost druhu práce a jeho limity
 • popis pracovní činnosti jako nástroj pro specifikaci / modifikaci druhu práce?
 • více druhů práce a částečná nadbytečnost zaměstnance
 • možnosti přidělování úkolů při více druhů práce
 • limitace v počtu druhů práce

 

„Nesprávný“ výkon práce zaměstnance

 • výkon práce zaměstnance v průběhu dočasné pracovní neschopnosti
 • výkon práce zaměstnance na mateřské dovolené – účelové dohody s odlišným druhem práce
 • výkon práce při čerpání dovolené – závaznost jednání zaměstnance a důsledky
 • výkon práce na místě odlišném od místa sjednaného v pracovní smlouvě s vědomím zaměstnavatele
 • výkon práce v rozporu s ujednaným druhem práce
 • odpovědnost zaměstnance na škodu způsobenou při plnění pracovních povinností v uvedených případech
 • soukromoprávní odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz v uvedených případech
 • veřejnoprávní odpovědnost zaměstnavatele za umožnění výkonu práce zaměstnance v uvedených případech

 

Pracovní úraz zaměstnance

 • procedura zaznamenání a potřebné nutnosti
 • klasifikace pracovního úrazu
 • zapojení inspekce práce při pracovním úrazu
 • důkazní prostředky a důkazní břemeno
 • spoluodpovědnost zaměstnance za jeho pracovní úraz
 • odpovědnost zaměstnavatele a zproštění se odpovědnosti
 • druhy náhrad při pracovním úrazu
 • smrtelný pracovní úraz

 

Revoluce v oblasti nelegální práce

 • klíčové dopady změny definice nelegální práce
 • proč dochází k odchýlení se od parametrů závislé práce?
 • „soustavnost“ v soudních rozhodnutích
 • kreativní řešení situace na pracovišti aneb jak se vyhnout zastřenému agenturnímu zaměstnávání
 • švarcsystém nejen pro živnostníky a jeho výskyt v judikatuře
 • inspekce práce a realita ukládaných sankcí

 

Alkohol na pracovišti

 • přítomnost alkoholu v rozhodovací praxi
 • oprávněnost konkrétních osob k provedení zkoušky
 • vynucení podrobení se testu na přítomnost alkoholu
 • důsledky odmítnutí ze strany zaměstnance – možnosti řešení zaměstnavatelem
 • pozitivní test jako prostředek ukončení pracovního poměru, který není absolutní
 • alkohol v krvi potvrzený lékařem – možnosti využití pro pracovněprávní spor
 • požívání alkoholu na pracovišti mimo pracovní dobu a praktická očekávání
 • případy možného požití alkoholu bez právních důsledků

 

Zákaz výpovědi

 • situace, ve kterých není možné rozvázat pracovní poměr – institut ochranné doby
 • těhotná zaměstnankyně a důkazní břemeno
 • pracovní neschopnost deklarovaná v den převzetí výpovědi
 • účelové čerpání nemocenské v českém právním prostředí
 • možnosti zaměstnavatele při dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance
 • mateřská a rodičovská dovolená a jak s nimi zacházet

 

Zdravotní prohlídky

 • rozsah povinnosti mít potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci
 • kategorie prací a důsledek zařazení pro stanovené povinnosti
 • ztráta zdravotní způsobilosti k práci rozhodnutím zaměstnavatele
 • zdravotní posudek a jeho povaha při pracovněprávním sporu
 • možnost vyslání zaměstnance na mimořádnou prohlídku
 • periodické zdravotní prohlídky a důsledky jejich absence
 • zdravotní potvrzení ze zahraničí – poskytovatel pracovnělékařských služeb v českém právu

 

Organizační změny zaměstnavatele

 • organizační změna jako nástroj dovození nadbytečnosti zaměstnance
 • předstírání organizační změny zaměstnavatele v judikatuře
 • rizika postupu zaměstnavatele a na co si dát pozor
 • limitace zpětného postupu – je možné organizační změnu vrátit?
 • volba nadbytečného zaměstnance a volnost zaměstnavatele
 • argumenty zaměstnavatele pro prokázání legitimity jeho postupu

 

Práce přesčas

 • stanovení a sjednání náhrady za práci přesčas
 • práce přesčas vs. dočasná změna pracovní doby jako účelový postup zaměstnavatele
 • náhrada za práci přesčas zahrnutá ve mzdě
 • limitace rozsahu práce přesčas – možnosti sjednání v pracovní smlouvě
 • přesčas na pokyn zaměstnavatele a se souhlasem zaměstnance
 • výjimečnost práce přesčas v českém právním prostředí
 • dobrovolné vzdání se náhrady za práci přesčas a právní důsledky

Harmonogram:

4.6.2023 – JUDr. Jíří Doležílek

5.6.2023 – JUDr. Jíří Doležílek

6.6.2023 – JUDr. Pavel Malý

7.6.2023 – JUDr. Pavel Malý

Vlak: Praha – Břeclav – Valtice. Cesta trvá 3 hodiny 32 minut.

Pro cestu z Břeclavi do Valtic můžete využít taxi Břeclav, tel. 602 752 552. Cena jízdy je cca 350 Kč

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-375/2023; Pracovněprávní vztahy v judikatuře a praxi (webinář)

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.-07.06.2024
ON-LINE

Začátek: 04.06.2024 13:00 (út)

Konec: 07.06.2024 13:00 (pá)

Délka výuky: 32 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 15 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200003

Uzávěrka: 28.05.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

04.-07.06.2024
Valtice
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz