Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – podle nového stavebního zákona od 1.1.2024

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

doc. JUDr. Martina Franková Ph.D.

Dlouhodobě působí  a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  Vedle toho dlouhodobě působila jako vrchní ministerský rada  na Ministerstvu pro místní rozvoj (odbor stavebního řádu), v současné době působí jako vrchní ministerský v odboru legislativním Ministerstva životního prostředí. Je lektorkou a zkušební komisařkou v Institutu pro veřejnou správu Praha, členkou rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory, je autorkou řady odborných publikací věnujících se výše uvedeným tématům. 

Popis:

 • Cíl semináře

  Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou velmi složité problematiky ochrany veřejného zájmu v řízeních podle nového stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a na jejich řešení. Seminář bude zaměřen zejména na postavení dotčených orgánů, institut závazného stanoviska a vyjádření. Zvláštní pozornost bude věnována problematice fikce závazného stanoviska a vyjádření a novému institutu jednotného enviromentálního stanoviska podle zákona č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku.

  Seminář je vhodný jak pro posluchače z řad veřejné správy, ať již působí na stavebních úřadech nebo na dotčených orgánech,  tak pro posluchače ze soukromého sektoru, kteří se se zabývají přípravou nových developerských záměrů. 

  Obsah semináře

  V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  -    Vymezení dotčeného orgánu

  -        Práva a povinnosti dotčeného orgánu

  -        Závazné stanovisko

  -        Vyjádření

  -        Součinnost stavebního úřadu a dotčeného orgánu v řízení o povolení záměru podle nového stavebního zákona

  -        Fikce závazného stanoviska a vyjádření

  -        Přezkum závazného stanoviska

  -        Koordinované závazné stanovisko

  -        Vázanost dotčeného orgánu svým předcházejícím stanoviskem, závazným stanoviskem a vyjádřením

  -        Podmínky závazného stanoviska a vyjádření (princip kontinuity stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů)

  -        Řešení rozporů

  -        Jednotné environmentální stanovisko

  -        Přehled dotčených orgánů a příklady vybraných ustanovení o dotčených orgánech a závazných stanoviscích ve zvláštních zákonech

  -        Specifika závazného stanoviska EIA, vztah závazného stanoviska EIA a jednotného environmentálního stanoviska

  -        Ustanovení o dotčených orgánech v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)

  -        Specifika ochrany přírody ve vztahu k řízení podle stavebního zákona – společné rozhonutí

  -        Stavební úřad jako dotčený orgán

  -        Přechodné období podle nového stavebního zákona a jeho význam pro ochranu dotčených veřejných zájmů

  -        Související judikatura

  -        Diskuse

  Doporučená literatura

  Zákon č. 283/2021, stavební zákon, zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, zákon č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku, zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Správní řád. Zákony vymezující dotčené orgány ve vztahu ke stavebnímu zákonu, zejména zákony v oblasti práva životního prostředí, zemědělství, památkové péče a ochrany veřejného zdraví, zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-638/2021, Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

14.11.2024
Praha

Začátek: 14.11.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 07.11.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

14.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz