Medicínské spory o náhradu újmy

UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody včetně přímých nároků proti pojišťovně a ve věcech obdobných s výjimkou sporů podle zákona č. 82/1998 Sb.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit účastníky semináře s aktuální judikaturou NS a ÚS u medicínských sporů o náhradu újmy

Obsah semináře

 • jaké jsou základy povinnosti poskytovatele zdravotní péče hradit škodu a nemajetkovou újmu podle nového občanského zákoníku (o. z.)
 • tzv. odpovědnost deliktní a kontraktní (§ 2910 a § 2913 o. z.) - podle nového občanského zákoníku se mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče zakládá právní vztah na základě smlouvy o péči o zdraví
 • zda a za jakých podmínek může poskytovatel zdravotní péče nést povinnost k náhradě újmy z provozní činnosti
 • jak je soudy vykládán pojem postupu lege artis
 • co znamená v soudní praxi pojem vitium artis
 • zda a kdy se při poskytování zdravotní péče uplatní prevenční povinnost
 • některé konkrétní případy zanedbání povinnosti náležité péče při poskytování zdravotnických služeb
 • otázky příčinné souvislosti a tzv. teorie ztráty šance
 • jaké mohou být právní důsledky porušení povinnosti vést řádně zdravotnickou dokumentaci
 • nároky vznikající při neoprávněném zásahu do práv pacienta – informovaný souhlas, převzetí do ústavu, pokyn do not resuscitate, tzv. wrongful birth
 • přehled nároků vznikajících v souvislosti s poškozením zdraví
 • povaha a praktická aplikace Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.), jaké jsou chyby a nedostatky při vyčíslení náhrady tímto způsobem
 • co může představovat další nemajetkovou újmu při ublížení na zdraví
 • od čeho se odvíjejí nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké (§ 2959 o. z.)
 • v jakých částkách se pohybují přiznávané náhrady pozůstalým
 • že i při zvlášť závažném poškození zdraví má nárok na odčinění nemajetkové újmy i tzv. druhotná oběť (osoby blízká poškozenému)
 • některé procesní souvislosti typické pro tzv. medicínské spory
 • diskuse

Výklad všech témat je podložen rozborem aktuální judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Vítány jsou připomínky a debata k jednotlivým otázkám, nikoliv však ke konkrétním běžícím, neskončeným sporům.

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Kategorie:

Vzdělávání advokátů

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

17.06.2024
ON-LINE

Začátek: 17.06.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2430200017

Uzávěrka: 10.06.2024

 Další termíny:

25.11.2024
Praha
25.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz