Mateřská a otcovská role a její význam pro zdravý psychický vývoj dítěte

AKREDITOVÁNO MPSV UZAVŘENO

Lektor:

Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.

Významná česká psycholožka v oboru vývojové a sociální psychologie. Autorka řady odborných publikací nejen v souvislosti s raným vývojem dítěte, ale také se zaměřením na rodinné vztahy a vývoj dítěte v nich. Hostující profesorka na univerzitě v Toulouse; členka České a moravské psychologické společnosti; předsedkyně rady Nadace profesora Matějčka, členka vědeckých výborů v ČR i v zahraničí, psycholožka s dlouholetou vlastní praxí.

Popis:

Cíl semináře

Tento seminář detailně přiblíží význam otcovské a mateřské role pro zdravý psychický vývoj dítěte se zaměřením na specifické chování otce a matky vůči dítěti. Probírány budou témata jako je výlučná péče jen jednoho z rodičů, střídavá péče, a také téma „dítě ve výlučné péči otce“, které je v české společnosti relativně nové. Zvláštní pozornost bude věnována období raného věku, předškolnímu období a době dospívání. Součástí semináře bude i praktická část, ve které budou představovány konkrétní kazuistiky a bude vedena diskuze s účastníky kurzu o konkrétních případech z jejich praxe. Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním osvojí nejnovější poznatky z oblasti vývojové a sociální psychologie a své poznatky bude schopen aplikovat v oblasti svého působení.

Obsah semináře

Jak správně přistupovat k problémům dětí z neúplných rodin?

Jak hájit zájem zdravého psychického vývoje dítěte, když jsou rodiče dysfunkční?

Kdy volit výlučnou formu péče a kdy střídavou?

Nejnovější poznatky týkající se neúplné rodiny, z oblasti vývojové psychologie?

Nejčastější problémy, které řeší děti a dospívající v jednotlivých fázích svého vývoje?

Jak významná je role matky a otce v jednotlivých fázích vývoje dítěte a dospívajícího?

Pokud se setkáváte s těmito či podobnými otázkami, právě Vám je určen tento seminář.

V rámci semináře budou kromě jiného představeny konkrétní kazuistiky a nabízíme možnost probrat zde i vaše vlastní případy.

Seminář je určen pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům, pedagogům, pediatrům, opatrovnickým soudcům, psychologům, a dalším profesím, které jsou v denním kontaktu s dětmi a dospívajícími a poskytnout dostatek odborných informací na dané téma.

Co charakterizuje dnešní „moderní“ rodičovství?

Jak významná je role matky a otce v jednotlivých fázích vývoje dítěte a dospívajícího?

· Charakteristické znaky současného rodičovství ve vztahu k psychickému vývoji dítěte

· Fluidní, málo stabilní, proměňující se rodinné vztahy, alternativy rodinného soužití (neúplná rodina, znovusložená rodina, rodinné vztahy „na dálku“)

· Modus vivendi, současné rychlé životní tempo, převládající hodnoty, zaměření na zájem jednotlivce

· Příliš „zralí“ rodiče, odkládání rodičovství do pozdějšího věku a s tím spojené souvislosti, jako příkladně zaměření rodičů na vlastní karierový růst, statusové dítě, vysoké ambice rodičů…

· Hyperrealita, vstup nových neživých médií do rodinných vztahů, a především do vztahů dítěte

· Popis specificity otcovské a mateřské role a její význam ve výchovném působení na dítě. Jednotlivé vývojové etapy s akcentem na význam matky a otce ve výchově a v procesu formování osobnosti dítěte

· Význam rodičovských rolí pro výchovu a zdravý psychický vývoj dítěte

· Aktivní hybatelé – pasivní konzumenti, málo společně vykonávaných pracovních i volnočasových aktivit dětí s rodiči, chybění modelů chování a autorit pro vývoj dítěte

· Rizika výlučné péče jednoho z rodičů

· Rizika střídavé péče

· Dítě v péči otce

· Individuální x kolektivní výchovné působení na dítě předškolního věku, jeho klady a rizika

· Komplementarita rodičovských postav

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2023/0408-SP/PC; Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

06.06.2023
ON-LINE

Začátek: 06.06.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200243

Uzávěrka: 30.05.2023

 Další termíny:

25.06.2024
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
25.06.2024
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
17.09.2024
ON-LINE
17.09.2024
Praha
10.12.2024
Praha
10.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz