Veřejnosprávní kontrola u podřízené organizace

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Vladimír Dlouhý DiS.

Mgr. Vladimír Dlouhý působí na Ministerstvu financí v odboru Centrální harmonizační jednotka, kde se zabývá metodickou, analytickou a koncepční činností v oblasti řízení a kontroly veřejných financí. S kontrolou veřejné finanční podpory má praktické zkušenosti z různých stupňů jejího řízení. Je rovněž vyhledávaným odborníkem pro otázky spjaté s realizací nápravných opatření a ukládáním odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je přiblížit výkon veřejnosprávní kontroly jakožto jeden z druhů finanční kontroly. Účastníci semináře budou seznámeni s pravidly pro výkon veřejnosprávní kontroly u žadatelů/příjemců veřejné finanční podpory dle aktuálně platných ustanovení kontrolního řádu.

Obsah semináře

Co všechno může zřizovatel u své příspěvkové organizace kontrolovat .Seminář je svým zaměřením určen pracovníkům všech organizací (ústřední orgány státní správy, státní příspěvkové organizace, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí), které poskytují veřejnou finanční podporu a v souladu se zákonem o finanční kontrole vykonávají veřejnosprávní kontrolu v režimu kontrolního řádu u žadatelů/příjemců.

· legislativní rámec veřejnosprávní kontroly

· příprava na veřejnosprávní kontrolu u žadatele/příjemce;

· proces veřejnosprávní kontroly podle kontrolního řádu;

· práva a povinnosti kontrolujícího;

· práva a povinnosti kontrolované osoby;

· obsah a náležitosti protokolu a zjištění;

· nejčastější typy pochybení zjištěné při kontrole žadatele/příjemce;

· nejčastěji kladené dotazy z řad kontrolorů;

· diskuze, sdílení zkušeností.

Související legislativa Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Harmonogram:

Harmonogram

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-804/2022, Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

15.11.2023
ON-LINE

Začátek: 15.11.2023 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200449

Uzávěrka: 08.11.2023

 Další termíny:

17.09.2024
Praha
17.09.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz