Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Aneta Redlichová

Právnička legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR, lektorka a zkušební komisařka ZOZ pro problematiku Veřejné opatrovnictví, členka Odborné skupiny pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit vedoucí pracovníky a pracovníky v sociální oblasti s praktickými procesy v problematice veřejného opatrovnictví s důrazem na právní jednání opatrovníka za opatrovance. Dozví se, mimo jiné, odpovědi na často kladené otázky z předchozích seminářů, jako např.:

 

*Může opatrovník za opatrovance podepsat pracovní smlouvu?

*Je jednání na úřadech právní jednání (žádost o příspěvek na péči, občanský průkaz)? Když není v rozsudku napsáno, že je člověk omezen ve způsobilosti samostatně právně jednat na úřadech, tak jej v těchto věcech opatrovník nezastupuje?

*Jak by měl rozhodnout soud o jmenování veřejného opatrovníka, když osoba omezená ve svéprávnosti své bydliště stále střídá, pohybuje se různě po republice?

*Je nutná účast opatrovníka u výslechu Policií ČR nebo u soudu (trestní řízení), když má opatrovanec obhájce?

*Opatrovanec přestřihnul v domově pro osoby se zvláštním režimem kabely k ovládání polohovací postele. Poskytovatel pobytové sociální služby chce po opatrovanci náhradu jím způsobené škody. Je to možné?

*Opatrovanec má být hospitalizovaný, ale s pobytem v nemocnici nesouhlasí. Může jít domů?

*Je u konečného vyúčtování správy jmění stanovena lhůta, do kdy ji musí opatrovník vyhotovit?

*Při podpisu smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby je potřeba, aby soud jmenoval opatrovanci kolizního opatrovníka, jelikož poskytovatel sociální služby je zřízen obcí, která je zároveň opatrovníkem (střet zájmů). Je možné, aby opatrovanec podepsal smlouvu sám, pokud mu to nečiní újmu, a následně ji podepsal kolizní opatrovník po svém jmenování?

Obsah semináře

Účastníci semináře budou úvodem seznámeni s právní úpravou institutu opatrovnictví zletilého člověka v občanském zákoníku. V souvislosti s tím bude i stručně porovnáno opatrovnictví člověka bez a s omezením svéprávnosti. Seminář představí přehled práv opatrovance a práv a povinností opatrovníka, včetně omezení pravomocí opatrovníka. V návaznosti na to budou vysvětleny základní principy samostatného právního jednání opatrovance a právního jednání opatrovníka za opatrovance.

Další části semináře se již zaměří na specifické oblasti života opatrovance, ve kterých za něj může opatrovník v souladu s rozhodnutím soudu právně jednat. Těmito oblastmi budou v první řadě základy spotřebitelského práva a základy zdravotnického práva pro výkon opatrovnictví. Se zdravotnickým právem pak velice úzce souvisí další bod semináře, a to hospitalizace bez souhlasu pacienta a detenční řízení o přípustnosti držení člověka ve zdravotnickém zařízení. Velice obdobné, ale zároveň výrazně odlišné od hospitalizace bez souhlasu pacienta je pak poskytování pobytové sociální služby opatrovanci a detenční řízení o přípustnosti držení člověka v zařízení sociálních služeb. Seminář se zaměří na odlišení těchto dvou životních situací.

Posledním tématem semináře bude zastoupení člověka nezpůsobilého samostatně právně jednat před soudy a správními orgány. V souvislosti s tím budou zmíněny i možnosti právní ochrany a zastoupení člověka nezpůsobilého samostatně právně jednat, který však nemá opatrovníka.

Cílová skupina

Všichni pracovníci v sociální oblasti, jichž se dotýká problematika opatrovnictvíHarmonogram:

Harmonogram

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2023/0811-SP/PC; Opatrovnictví, postupy a praxe pro sociální práci a výkon veřejného opatrovnictví
MV - AK/PV-662/2022, Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.11.2023
ON-LINE

Začátek: 28.11.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200320

Uzávěrka: 21.11.2023

 Další termíny:

06.08.2024
Praha
06.08.2024
ON-LINE
26.09.2024
Praha
26.09.2024
ON-LINE
21.11.2024
ON-LINE
21.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz