Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího

AKREDITOVÁNO MPSV UZAVŘENO

Lektor:

Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc.

Významná česká psycholožka v oboru vývojové a sociální psychologie. Autorka řady odborných publikací nejen v souvislosti s raným vývojem dítěte, ale také se zaměřením na rodinné vztahy a vývoj dítěte v nich. Hostující profesorka na univerzitě v Toulouse; členka České a moravské psychologické společnosti; předsedkyně rady Nadace profesora Matějčka, členka vědeckých výborů v ČR i v zahraničí, psycholožka s dlouholetou vlastní praxí.

Popis:

Každé dítě prochází ve svém vývoji určitými krizovými obdobími.

 

Která období lze považovat za krizová ve vývoji dítěte a dospívajícího?

Jak reagovat na problémy dětí a dospívajících a jakou formou je pomoci řešit?

Co je podstatné pro vývoj dítěte v jednotlivých vývojových fázích?

Co především formuje dítě v jeho vývoji?Možnosti prevence a intervence ze strany jednotlivých dospělých i společnosti jako celku

Cíl semináře

Cílem je seznámit pracovníky OSPOD, speciální pedagogy, výchovné poradce, učitele MŠ i ZŠ, ředitele dětských domovů, logopedy, pediatry, opatrovnické soudce a další zájemce, kteří s dětmi a dospívajícími pracují, s vybranými otázkami vývojové psychologie.

Vzhledem k zaměření posluchačů bude v celém programu věnována pozornost otázkám deprivace a traumatizace a možnostem jejich reparace.

S respektem k časovým možnostem bude probíráno:

 • Subdeprivace ve vlastní biologické rodině
 • Instituce a její výchovné možnosti a omezení v předškolním věku
 • Význam rodiny pro dítě a dospívajícího
 • Co je resilience a vulnerabilita dítěte
 • Děti a rozvody
 • Střídavá péče a možná rizika 
 • Náhradní rodinná a institucionální péče o dítě a její úskalí
 • Prevence aneb výchova k manželství a rodičovství na školách

 Obsah semináře

Obecný úvod k vývoji dítěte

Socioemocionální vývoj dítěte a jeho počátky

 • Nové poznatky o prenatálním vývoji dítěte a jeho významu pro další psychický vývoj dítěte
 • Mateřská senzitivní perioda a protó-sociální chování novorozence
 • Osobnost novorozence, kojence a batolete
 • Význam pouta (attachment) mezi matkou a dítětem
 • Specifika otcovské a mateřské role pro zdravý vývoj dítěte

 

Předškolní dítě a jeho svět

 • Osobnost předškolního dítěte
 • Formování identity dítěte
 • Dětská hra a její význam
 • Předřečový a řečový vývoj dítěte
 • Problematika bilingvních rodin
 • Dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá příprava dítěte na nástup do školy

 

 

Nástup dítěte do školy

 • Problematika školní zralosti
 • Adaptace dítěte na školu a adaptační obtíže
 • Domácí příprava na školu se začínajícím školákem
 • Možnosti posílení součinnosti mezi školou jako vzdělávací institucí, rodiči a dítětem
 • Osobnost dítěte mladšího školního věku

 

Biopsychosociální aspekty dospívání

 • Osobnost pubescenta
 • Hledání vlastní identity
 • Význam vrstevnické skupiny
 • Mezigenerační konflikty
 • Adolescentní moratorium
 • Růst zájmu o sexualitu
 • Volba partnera
 • Volba profesní orientace
 • Období sociální patologie

 

Psychická deprivace a traumatizace dítěte

Vzhledem k zaměření posluchačů bude v celém programu věnována pozornost otázkám deprivace a traumatizace a možnostem jejich reparace.

S respektem k časovým možnostem bude probíráno:

 • Subdeprivace ve vlastní biologické rodině
 • Instituce a její výchovné možnosti a omezení v předškolním věku
 • Význam rodiny pro dítě a dospívajícího
 • Co je resilience a vulnerabilita dítěte
 • Děti a rozvody
 • Střídavá péče a možná rizika  
 • Náhradní rodinná a institucionální péče o dítě a její úskalí
 • Prevence aneb výchova k manželství a rodičovství na školách

 

Kazuistiky a diskuse

Každá část programu bude doplněna diskusí, konkrétními případy lektora i účastníků kurzu a odkazy na odbornou literaturu a jejími ukázkami.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MPSV - A2021/0508-SP/VP; Základy práce s osobností dospívajících se zaměřením na vývojové etapy jejich života

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.03.2023
Praha

Začátek: 24.03.2023 09:00 (pá)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200078

Uzávěrka: 17.03.2023

 Další termíny:

15.05.2023
ON-LINE
15.05.2023
Praha
29.08.2023
ON-LINE
29.08.2023
Praha
31.10.2023
ON-LINE
31.10.2023
Praha
05.12.2023
ON-LINE
05.12.2023
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky