Povolování staveb z perspektivy ochrany životního prostředí - stávající i nová právní úprava

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Martina Franková Ph.D.

Dlouhodobě působí  a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  Vedle toho dlouhodobě působila jako vrchní ministerský rada  na Ministerstvu pro místní rozvoj (odbor stavebního řádu), v současné době působí jako vrchní ministerský v odboru legislativním Ministerstva životního prostředí. Je lektorkou a zkušební komisařkou v Institutu pro veřejnou správu Praha, členkou rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory, je autorkou řady odborných publikací věnujících se výše uvedeným tématům. 

Popis:

Stavební právo a ochrana životního prostředí jsou velmi úzce související materie. Ochrana životního prostředí je zájmem dotčeným při povolování staveb prakticky v každém případě, byť se samozřejmě míra tohoto dotčení velmi liší podle okolností konkrétního případu. Výše uvedené skutečnosti se promítají jak do  procesních i hmotněprávních norem práva stavebního, tak do široké škály norem práva životního prostředí. To vše přináší celou řadu specifik při povolování (resp. umisťování a povolování) staveb.

Cíl semináře

Cílem semináře je umožnit posluchačům porozumět výše uvedeným často složitým vazbám mezi povolování staveb a ochranou životního prostředí. Posluchači se seznámí s právními aspekty vztahu povolování staveb a ochrany životního prostředí a to jak z pohledu aktuálně platné a účinné právní úpravy, tak pohledu právní úpravy budoucí:

 • jak již platné (nový stavební zákon č. 283/2021, zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona)
 • tak připravované (vládní návrh novely zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a především vládní návrh nového zákona o jednotném environmetálním závazném stanovisku).

Posluchači budou seznámeni s jednotlivými nástroji ochrany životního prostředí při povolování staveb a se specifiky, které tyto nástroje přináší pro samotný povolovací proces.

Obsah semináře

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující, a to jak z perspektivy stávající, tak budoucí resp. připravované právaní úpravy   

 

Nástroje ochrany životního prostředí při povolování staveb:

 1. Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů na jednotlivých úsecích
 • Fikce závazného stanoviska
 • Zásada kontinuity stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů se zaměřením na konkrétní příklady na úseku ochrany životní prostředí
 • Hmotněprávní a procesní aspekty závazných nejdůležitějších resp. nejčetnějších závazných stanovisek (zejména ochrana zemědělského půdního, fondu, kácení dřevin z důvodu stavebního záměru, krajinný ráz, ochrana ovzduší apod.)
 • Zvláštní ochrana přírody a povolování staveb aneb vztah výjimek ze zvláštní druhové a zvláštní územní ochrany a povolování staveb
 • Zjištění existence výskytu zvláště chráněného druhu v průběhu povolování stavby nebo po zahájení realizace stavby
 • jednotné závazné stanovisko podle § 82a zákona o ochraně přírody a krajiny
 1. Posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb
 • Význam zjišťovacího řízení pro povolování staveb
 • Závazné stanovisko EIA
 • Procesní specifika navazujícího řízení
 • Integrace EIA do řízení podle stavebního zákona
 1. Procesní specifika povolování staveb a ochrany životního prostředí
 2. Návrh zákona o jednotném enviromentálním závazném stanovisku
 3. Související judikatura
 4. Shrnutí možných procesních dopadů ochrany životního prostředí na povolování staveb a diskuse

Seminář je vhodný pro účastníky z řad veřejné správy (zejména ti, kteří působí na stavebních úřadech a na odborech ochrany životního prostředí) i z řad investorů (stavebníci, projektanti)

Harmonogam:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-640/2021; Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb

Kategorie:

Právo životního prostředíOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.03.2023
Praha

Začátek: 28.03.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200155

Uzávěrka: 21.03.2023

 Další termíny:

09.05.2023
Praha
09.05.2023
ON-LINE
18.07.2023
Praha
18.07.2023
ON-LINE
03.10.2023
Praha
03.10.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky