Účetnictví příspěvkových organizací pro školy

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Obsah semináře

  • Základní informace o právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro hospodaření příspěvkových organizací – škol v r. 2023 a pro r. 2024

a pro správné zachycení operací v účetních knihách příspěvkových organizací, pro inventarizaci majetku a závazků, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR.

Malá rozpočtová pravidla pro p.o. zřízená ÚSC– zřizovací listiny, formy hospodaření s majetkem svého zřizovatele a způsoby jeho zachycení v účetní evidenci p.o., vzájemné finanční vztahy zřizovatele a p.o., tvorba a čerpání peněžních fondů,  odvody zřizovateli, porušení rozpočtové kázně.

Velká rozpočtová pravidla pro všechny p.o., které jsou příjemci dotací.

Technická vyhláška, konsolidační vyhláška, vyhláška o schvalování účetních závěrek, jak postupovat v případě neschválení účetní závěrky, rozdělení zisku.

Zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška k němu, část první - veřejnosprávní kontroly zřizovatele, část druhá - vnitřní kontrolní systém, příprava podkladů ke kontrolám, oprávnění a odpovědnost za obsah účetních zápisů, za kontrolu shody plnění se smluvními podmínkami, připojování podpisových záznamů k účetním podkladům. Kdy z účetního záznamu účetní zápis.

Schvalování rozpočtů PO, metodika MF ČR, kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel. Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti PO.

Zdroje financování provozu škol.  Školský zákon – školy a školská zařízení, právní postavení škol, organizace škol, učebnice, školní potřeby, školské služby – ubytování a stravování, úplaty za činnost. Školský rejstřík. Financování škol ze státního rozpočtu

Základní informace o daňových zákonech (zákon o daních z příjmů, o DPH, silniční daň) - specifika pro příspěvkové organizace.

 

 

  • Právní předpisy platné pro účtování příspěvkových organizací

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, tj. i pro p.o., české účetní standardy č. 701 až 710

Aplikace zákona o účetnictví – vedení účetnictví p.o. ve zjednodušeném a plném rozsahu, kategorizace účetních jednotek, definice účetní závěrky a její obsah pro p.o., zveřejňování závěrek v obr. Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů, formy podpisových záznamů, opravy chyb, storna dokladů, archivace, úloha inventarizace.

Aplikace metod uvedených v prováděcí vyhlášce a v ČÚS.

Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů.

Formy nabývání majetku příspěvkovou organizací – vlastnictví, svěření do správy, výpůjčka, nájmy – výklady MFČR.

Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu  u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky. Specifika pro majetek ve vlastnictví zřizovatele.

Dohadné  položky, časové rozlišení, rezervy, podrozvahová  evidence

Pohledávky v účetnictví, opravné položky účetní a daňové, specifika pro p.o., časté chyby

Systém tvorby a čerpání peněžních fondů.

Základy účtování o transferech.

Hlavní a hospodářská činnost, oddělené účtování, daňové dopady

Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703, 704 a 709 - metodika MFČR.

Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u PO, zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele.

Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka

Závěrkové operace, stručně základní zásady výpočtu daně z příjmů právnických osob pro p.o.

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-805/2022; Účetní a daňové aktuality (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

27.11.2023
ON-LINE

Začátek: 27.11.2023 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200462

Uzávěrka: 20.11.2023

 Další termíny:

23.09.2024
Praha
23.09.2024
ON-LINE
04.11.2024
ON-LINE
04.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz