Místní poplatky a jejich správa v insolvenčním řízení

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Ing. Jana Josífková

Lektorka je vrchním ministerským radou v odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí. Přednášející je rovněž lektorkou a zkušební komisařkou, zapsanou v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra, zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Popis:

Cíl semináře

Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení úředníky obecních úřadů, včetně osvojení základních znalostí jednotlivých stádií insolvenčního řízení zejména ve vazbě na správu místních poplatků.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno především následující:

- Vymezení některých základních pojmů

o insolvenční řízení

o insolvenční soud

o procesní subjekty

- Způsoby komunikace v insolvenčním řízení

o komunikace správce poplatku s insolvenčním soudem

o doručení podání insolvenčnímu soudu

- Zahájení insolvenčního řízení

o dopady do správy poplatku

- Rozhodnutí o úpadku

o vybrané náležitosti rozhodnutí o úpadku

o osoba s dispozičními oprávněními 

- Dopady účinků rozhodnutí o úpadku na správu poplatku

o klasifikace pohledávek

o započtení přeplatku

- Přihlášení pohledávky

o Vady přihlášky pohledávky

o Zpětvzetí přihlášené pohledávky

o Důsledky odmítnutí přihlášené pohledávky

o Seznam přihlášených pohledávek

- Přezkoumání pohledávek

o dopady do nalézacího řízení při správě poplatku

- Majetková podstata

o obsah a soupis majetkové podstaty

o pohledávky za majetkovou podstatou a jejich správa

- Vybrané způsoby řešení úpadku

o správa poplatků v konkursu o správa poplatků v oddlužení

o dopady skončení insolvenčního řízení do správy poplatků

Doporučená literatura

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Cílová skupina: OBCE

Seminář je určen úředníkům působícím v oblasti správy místních poplatků, kteří se zabývají přihlašováním pohledávek a jejich správou do insolvenčního řízení.

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude upřesněn na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-416/2017; Vymáhání pohledávek dle daňového řádu

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

19.09.2023
Praha

Začátek: 19.09.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200280

Uzávěrka: 12.09.2023

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz