Náhradní rodinná péče - zkušenosti s kontaktem dítěte s biologickou rodinou z pohledu soudkyně

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Soňa Soukupová

Opatrovnická soudkyně Okresního soudu v Chrudimi s praxí téměř 36 let v justici a 34 let na pozici soudkyně, většinou s náplní práce opatrovnické soudnictví. Absolvovala jsem Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1988. Ve své opatrovnické agendě využívám již 7. rokem interdisciplinární spolupráci, do které jsou zapojeny různé orgány a organizace, které se zabývají řešením rodinných problémů a situací. Věnuji se i vzdělávání pěstounů, se kterými se ráda setkávám a získávám tak další poznatky z přímého výkonu náhradní rodinné péče. Domnívám se, že náhradnímu typu péče o nezletilé děti je třeba věnovat vyšší pozornost, než je tomu nyní. Vnímám nutnost nastavení efektivní koordinace jednotlivých složek systému, což se nepochybně promítne do celého procesu sanace biologických rodin a do samotného výkonu náhradní rodinné péče.

Popis:

Na semináři Vám bude např. zodpovězeno, zda dítě, které cestuje s pěstouny na dovolenou do zahraničí (jedná se o běžnou dovolenou cca 10 dní) potřebuje souhlas rodičů, případně přeložení rozsudku do jiného jazyka?

Nebo se dozvíte, jak často musí pěstoun poskytovat rodiči informace o dítěti? Je možno např. 1x ročně?

Nebo bude probíráno, zda jsou důležitější kroužky, které děti navštěvují a pěstouni je preferují nebo kontakt s rodiči?

Tématem kurzu je poukázat na podstatu kontaktů dítěte s biologickou rodinou, na možná úskalí a hledání řešení situací tak, aby dítě bylo komplikovanou rodinnou situací zasaženo co možná nejméně. V rámci odpovědnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soudu, doprovázející organizace, pomocných služeb a odborné pomoci budou nastíněny možnosti vzájemné spolupráce v mezích jejich kompetencí včetně zajištění participačních práv dítěte.
Dítě, jehož pečující prostředí v původní biologické rodině mu není schopno zajistit jeho potřeby, je ohroženo na svém zdravém fyzickém a psychickém vývoji. Není-li možné sanovat biologickou rodinu natolik, aby v ní mohlo dítě dále zůstat, přichází v úvahu jeho umístění do náhradní rodinné péče – krátkodobé, případně dlouhodobé. Již tento akt způsobuje v psychice dítěte ztrátu pocitu bezpečí včetně ztráty nejbližších osob jeho života – biologických rodičů. Aby se tento psychický stav dále neprohluboval a naopak došlo ke stabilizaci jeho vazeb k oběma rodičům při adaptaci na nové pečující prostředí, je povinností všech složek státu, které nesou odpovědnost za umístění dítěte do náhradní rodinné péče, aby vytvořili takový systém péče o dítě, který bude jako samozřejmost zahrnovat i jeho kontakt s rodiči, případně členy širší rodiny.

Obsah semináře

Proces umístění

-Proces předcházející umístění dítěte do náhradní rodinné péče
-Umístění dítěte v náhradní rodinné péči a zajištění jeho participačních práv

Spolupráce jednotlivých složek systému

-Spolupráce s biologickou rodinou ve vztahu ke kontaktu s dítětem, s přihlédnutím k obsahu rodičovských kompetencí rodičů
-Důležitost kontaktu dítěte s členy biologického rodinného systému a diagnostika možností jeho realizace

Specifika kontaktu dítěte

-Kontakt dítěte s rodiči v případě omezení jejich svéprávnosti a rodičovské odpovědnosti

Harmonogram:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2022/0616-SP/PC, Zkušenosti s kontaktem dítěte v NRP s biologickou rodinou z pohledu soudkyně
MV - AK/PV-165/2023; Zkušenosti s kontaktem dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

08.06.2023
ON-LINE

Začátek: 08.06.2023 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200255

Uzávěrka: 01.06.2023

 Další termíny:

05.09.2024
Praha
05.09.2024
ON-LINE
07.11.2024
ON-LINE
07.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz