Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxe

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Tomáš Durdík

soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, viceprezident Bílého kruhu bezpečí, z.s. (organizace pro pomoc obětem trestných činů), lektor Justiční akademie, České advokátní komory, Probační a mediační služby, člen Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, spoluautor Komentářů k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu a zákonu o obětech trestných činů.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí, a to nejen z pohledu jeho identifikačních znaků, forem či základní charakteristiky ohrožené a násilné osoby, ale především s možnostmi jejího právního řešení v duchu zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Detekce domácího násilí, vykázání násilné osoby ze společného obydlí, činnost intervenčního centra, interdisciplinární přístup, předběžná opatření, možný souběh s trestním řízením apod. jsou dílčí témata, jimž bude v rámci semináře věnována náležitá pozornost, stejně jako poznatkům z praxe, dotazům a případné výměně zkušeností. 

Na semináři se např. dozvíte, zda již existují rozsudky, které postihují týrání pasivních svědků – dětí? Nebo Vám bude podrobněji vysvětlena problematika intervenčních center s pohledu charakteru jimi nabízené služby (včetně krizových lůžek).

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • identifikační znaky domácího násilí a jeho formy
  • stručná charakteristika násilné a ohrožené osoby
  • tři pilíře ochrany před domácím násilím, tj. policejní vykázání (jeho podstata a realizace), intervenční centrum (jeho postavení a odborná činnost), předběžná opatření (jejich druhy, podmínky pro jejich vydání a následný výkon)
  • interdisciplinární přístup při řešení domácího násilí
  • možnost souběžného vedení trestního řízení vůči násilné osobě
  • domácí násilí v přestupkové agendě  

Harmonogram:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MPSV - A2021/0179-SP/VP, akreditováno pod názvem: Úvod do problematiky ochrany osob ohrožených osob domácím násilím v kontextu policejní a soudní praxe
MV - AK/PV-71/2022, Domácí násilí – propojení judikatury s praxí

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

26.05.2023
Praha

Začátek: 26.05.2023 09:00 (pá)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Poznámka: oběd v ceně

Var. symbol: 2340200239

Uzávěrka: 19.05.2023

 Další termíny:

06.09.2024
Praha
06.09.2024
ON-LINE
15.11.2024
ON-LINE
15.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz