Děti romského etnika v náhradní rodinné péči

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Martina Vančáková

Mgr. Martina Vančáková vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově, kde studovala také obor romistika. Aktuálně působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oddělení koncepce náhradní rodinné péče, kde participuje na zajištění všech součástí agendy NRP, tedy legislativní, metodické i kontrolní činnosti. Vedle toho přednáší odborné i široké veřejnosti, působí jako lektorka v přípravách budoucích pěstounů a osvojitelů, školí pěstouny pro vícero organizací. Je matkou dvou dětí a dlouhodobou pěstounkou, dovedla do dospělosti dvě přijaté děti romského etnika. V roce 2005 založila a vede zážitkově-vzdělávací projekt na podporu identity romských dětí v náhradní rodinné péči Amaro Drom|Naše romské dítě. Publikovala příručky Romské dítě v náhradní rodině (Praha: Rozum a cit, 2008) a Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči (Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011), podílela se na publikaci Romské děti žijící mimo vlastní rodinu (Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2007).

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je podat účastníkům širší náhled na problematiku náhradní rodinné péče u dětí romského etnika na základě aktuálních odborných poznatků i praktické zkušenosti.

Obsah semináře

Etnicita – vymezení pojmů etnikum, národnost, národ, zjišťování etnicity (důvody, způsob, překážky)

Náhradní rodinná péče – formy, legislativní ukotvení, proces zprostředkování, mezikrajová spolupráce

Historie NRP ve vztahu k romským dětem a její proměny

Co nám říkají statistiky a výzkumy v oblasti NRP romských dětí v současnosti - ERRC 2011, VÚPSV 2021

Etnicita jako významný faktor při zprostředkování NRP – konsekvence odlišnosti, předsudky, mýty

Žadatelé-příslušníci minority - zkušenosti u nás a v zahraničí; příbuzenská a „cizí“ péče

Identita dítěte v NRP – identita osobní, sociální, etnická; dvojí vs. smíšená identita

Možnosti podpory identity u dítěte z minority, resp. jiného etnika, než jsou pečující osoby – v pečující rodině, v původní rodině, mimo rodinu

Služby a podpora pro rodiny, které pečují o děti romského etnika

Příklad dobré praxe – Projekt Amaro drom|Naše romské dítě a jeho aktivity

Doporučená literatura

Vančáková, M. Romské dítě v náhradní rodině. Praha: Rozum a cit, 2008

Vančáková, M. Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011

Kol. autorů. Romské děti žijící mimo vlastní rodinu. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2007

Zpráva o stavu romské menšiny v ČR. Vláda, 2021 [https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/Zprava-o-stavu-romske-mensiny-2020.pdf]

Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030. Vláda, 2021 [https://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/Strategie-rovnosti--zacleneni-a-participace-Romu-2021---2030---textova-cast_OK.pdf]

Doživotní trest: Romské děti v ústavní péči v České republice. Budapešť, Maďarsko: Evropské centrum pro práva Romů, 2011 [http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/dozivotni-trest-romske-deti-v-ustavni-peci-v-ceske-republice-20-june-2011.pdf]

Šimíková, I., Jelínek, M., Obrovská, L. Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR. Praha: VÚSP [http://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_468.pdf]

Barvíková, J., Paloncyová, J. Zprostředkování náhradní rodinné péče u dětí romského etnika. Praha: VÚSP, v tisku.

Harmonogam:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MPSV - A2022/0620 - SP/VP
MV - AK/PV-43/2023; Děti romského etnika v náhradní rodinné péči

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.03.2023
Praha

Začátek: 23.03.2023 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200118

Uzávěrka: 16.03.2023

 Další termíny:

15.06.2023
Praha
15.06.2023
ON-LINE
12.10.2023
Praha
12.10.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky