Úprava rodinných vztahů a právního postavení dětí a rodičů v právním řádu Ukrajiny v kontextu českého práva

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

Mgr. Daniel Hovorka

Právník se specializací na oblast sociálně-právní ochrany dětí a rodinného práva. Někdejší člen expertní delegace pro jednání mezi ČR a Ukrajinou ve věci dvoustranné smlouvy o právní pomoci v občanských věcech.

Popis:

Cíl semináře

Vzhledem k aktuálnosti tématu a seminář realizujeme nyní bez akreditace MPSV, o akreditaci je již požádáno. Nyní je seminář s akreditací MV.

Exkurz do úpravy rodinného a občanského práva Ukrajiny se zaměřením na vztahy mezi dětmi, rodiči a dalšími členy rodiny a na instituty náhradní výchovy. Základní porovnání ukrajinské úpravy s platným českým právem. Vymezení dopadu ukrajinském práva na postavení ukrajinských občanů, kteří pobývají na území České republiky. Vysvětlení pravidel pro určení pravomoci českých soudů a rozhodného práva při rozhodování o rodinněprávních otázkách ve vztahu k dětem, rodičům a dalším osobám se státním občanstvím Ukrajiny.

Obsah semináře

-       Historický vývoj úpravy rodinného práva na Ukrajině, jeho rekodifikace a odpoutání od sovětské legislativy.

-       Zákoník o rodině Ukrajiny z roku 2002 a předmět jeho úpravy.

-       Vzájemný vztah mezi Zákoníkem o rodině Ukrajiny a Občanským zákoníkem Ukrajiny.

-       Základní principy rodinného práva Ukrajiny, vymezení pojmu rodina a dítě (nezletilé x neplnoleté), právo na ochranu rodinných vztahů.

-       Státní ochrana rodiny, pravomoc soudů a orgánů místní státní správy (orgánů poručenství a opatrovnictví).

-       Určování, popírání otcovství a mateřství, zápis údajů o rodičích do matriky.

-       Osobní nemajetková práva a povinnosti rodičů a děti: právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu, právo na kontakt, způsob výkonu rodičovských práv a plnění rodičovských povinností, práva a povinnosti neplnoletých rodičů, určování místa bydliště dítěte, řešení sporů mezi rodiči, určení účasti na výchově dítěte ze strany rodiče, který s dítětem nežije.

-       Důvody zbavení rodičovských práv, právní důsledky zbavení rodičovských práv, řešení situace dítěte, jehož rodiče byli zbaveni rodičovských práv, odebrání dítěte rodičům bez zbavení rodičovských práv.

-       Majetková práva dětí a rodičů, spoluvlastnictví dětí a rodičů, správa majetku dítěte.

-       Vyživovací povinnost rodičů vůči neplnoletým a plnoletým dětem, zánik vyživovací povinnosti, postih za neplacení výživného.

-       Vyživovací povinnost plnoletých dětí vůči rodičům.

-       Práva a povinnosti ostatních členů rodiny a příbuzných: osobní nemajetková práva a povinnosti prarodičů, plnoletých sourozenců a nevlastních rodičů vůči neplnoletým dětem, vzájemná vyživovací povinnosti mezi dětmi a dalšími příbuznými a členy rodiny.

-       Osvojení, požadavky na osvojitele, osoby, které mají přednostní právo na osvojení dítěte, souhlas rodičů a dítěte s osvojení, podmínky osvojení dítěte bez souhlasu rodičů, rozhodnutí soudu o osvojení, právní důsledky osvojení, utajení osvojení, zrušení osvojení.

-       Poručenství a opatrovnictví nad dětmi, jmenování poručníka a opatrovníka orgánem poručenství a opatrovnictví nebo soudem, práva dětí, jimž byl ustanoven poručníka nebo opatrovníka, povinnosti a práva poručníka/opatrovníka, ukončení poručenství a opatrovnictví.

-       Krátkodobá a dlouhodobá pěstounská péče, pěstounská rodina, povinnosti a práva pěstounů, smlouva o výkonu pěstounské péče, finanční zabezpečení výkonu pěstounské péče.

-       Dětský domov rodinného typu, postavení vychovatelů a svěřenců dětského domova rodinného typu.

-       Nabývání svéprávnosti neplnoletými dětmi podle Občanského zákoníku Ukrajiny a souvisejících zákonů (částečná svéprávnosti dětí starších 10 a 14 let, možnosti emancipace).

-       Určování pravomoci justičních orgánů, rozhodné právo, uznávání a výkon soudních rozhodnutí ve vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou podle Smlouvy o právní pomoci v občanských věcech (zejména ve věcech statusových, určování rodičovství, vztahů mezi rodiči a dětmi, poručenství a opatrovnictví, vyživovacích povinností a osvojení).

Harmonogam:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2022/0619-SP/PC, Úprava rodinných vztahů a právního postavení dětí a rodičů v právním řádu Ukrajiny v kontextu českého práva
MV - AK/PV-300/2016, Vztahy mezi rodiči a dětmi v českém rodinném právu

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.08.2022
ON-LINE

Začátek: 23.08.2022 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 16.08.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

23.08.2022
Praha
15.09.2022
Praha
15.09.2022
ON-LINE
21.10.2022
Praha
21.10.2022
ON-LINE
24.11.2022
Praha
24.11.2022
ON-LINE
15.12.2022
Praha
15.12.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky