Klub personalistů 

Odborníci z oblasti personalistiky

Od roku 2010 se sdružují odborníci v oblasti personalistiky z obecních a městských úřadů, úřadů statutárních měst i krajských úřadů z celé České republiky na odborné platformě Klubu personalistů, který vznikl spontánně z potřeby těch, kteří se zabývají řízením lidských zdrojů ve veřejné, zejména územní správě. Členy klubu se postupně stávají personalisté, tajemníci a další zaměstnanci zabývající se řízením úřadů, řízením lidských zdrojů a personální problematikou.

Klub personalistů vznikl díky tomu, že chyběla soustředěná platforma pro předávání informací, setkávání a výměny názorů, zkušeností vedoucích úředníků a personalistů i dalších pracovníků zabývajících se oblastí lidských zdrojů. Personalisté i tajemníci se sice společně na pracovních jednáních setkávají, ale konkrétní zaměření na řízení lidských zdrojů v územní samosprávě a složitost právní úpravy pracovního poměru úředníků chybělo.

Klub personalistů každoročně pořádá konferenci Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě (Konference KP).

  

Přejít na stránky Konference KP

Cíle klubu

Snahou Klubu personalistů je zajišťovat pro své členy v územní samosprávě kvalitní servis a přenos informací v oblasti pracovně právní, zejména seznamovat s aktuálními judikáty soudů, se stanovisky odborných a akademických pracovišť. Klub pomáhá svým členům přenášet tyto nové poznatky do praxe. Další oblastí, v níž Klub personalistů působí, je poradenství – tedy řešení běžných a každodenních problémů vzniklých při aplikování zákonných norem v praxi úřadů tak, aby se vždy postupovalo v souladu s platnou legislativou a judikaturou soudů.

 

Pravidelné vzdělávací akce

Klub personalistů se z odborné platformy stal v srpnu 2012 obecně prospěšnou společností, organizací s právní subjektivitou.  Jejím cílem nadále zůstává dlouhodobá snaha o předávání nových poznatků, metod a postupů zaměstnancům veřejné správy, zejména úředníkům samospráv. Pro své členy Klub organizuje pravidelné vzdělávací akce, které jsou vždy zaměřeny na potřebná témata navržená samotnými členy Klubu.  Připravuje odborné semináře zaměřené na aktuální problémy z praxe, změny zákonných norem a na vydané judikáty, které se týkají pracovně právní problematiky.