POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOSTI

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o zpracovávání osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel.

 

Jakým způsobem a jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně; tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu. Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci a ochraně práv a povinností plynoucích z našeho vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu subjektu údajů.

 

Komu mohou být osobní údaje poskytnuty

subjektům, u kterých nám poskytnutí údajů ukládá zákon, např. soudům, orgánům činným

v trestním řízení, České národní bance, správci daně, exekutorům, insolvenčním správcům a

dalším),

se souhlasem subjektu údajů mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i případně dalším

subjektům.

 

Práva a povinnosti

Aliaves & Co. a.s. jako správce a její zpracovatelé jsou povinni:

přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;

shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu;

nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům;

při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;

zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, a to včetně speciálních opatření pro účely automatizovaného zpracování;

poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených;

zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje správci známé.

 

V případě, kdy správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů, může tento žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, příp. požadovat odstranění závadného stavu a v případě nevyhovění této žádosti má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

§ 5 zákona 101/2000 Sb., odst. (5) Provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, lze pro tento účel použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů,pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností jakožto správce nebo zpracovatele. Správce nebo zpracovatel však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje.

V případě, že subjekt údajů již nesouhlasí se zpracování jeho osobního údaje, může svůj souhlas odvolat e-mailem na adresu prihlaska@aliaves.cz nebo písemně na adresu Aliaves & Co., a.s., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

 

Vzor odvolání souhlasu

 

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název společnosti
IČ společnosti
Adresa společnosti

V ……………………..dne……………………

Žádost o vyřazení osobních údajů z databáze

Vážení,

dne ….… jsem od vás obdržel obchodní sdělení nebo nabídku. Nevím, kde jste získali mé osobní údaje, ale žádám, abyste mé osobní údaje ze všech databází, které vedete, v souladu s § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, odstranili a obchodní sdělení mi nadále nezasílali.

Pokud bude zasílání vašich obchodních sdělení na moji adresu pokračovat, budu nucen obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

S pozdravem


..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
(například kopie první strany reklamního katalogu s adresou)