Zvládání závislostí nejen na návykových látkách-Mgr. At Mgr. Jarmila Tolimatová - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Na akci se nelze již registrovat.