PRÁVNÍ POMĚRY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTEV ÚSC a související problematika - podrobný výklad aktuální právní úpravy s důrazem na možné aplikační problémy v obcích (městských částech) a jejich eliminaci, informace o připravovaných legislativních změnách v dané oblasti

termínmístolektorcena
18.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Jana Krumlová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-311/2015, Název akreditace: Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC se zaměřením na specifika obcí
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200192
Termín:od 18.5.2020 9:00 do 18.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

Vysvětlit účastníkům konstrukci systému odměňování a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce členů zastupitelstev ÚSC v návaznosti na platnou právní úpravu (zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, prováděcí nařízení vlády, zákoník práce v příslušných částech aj.). Účastníci budou seznámeni s problematikou vzniku a zániku mandátu člena zastupitelstva obce dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, zjm. ve smyslu limitní doby pro postavení „člena zastupitelstva“. Na základě jednotlivých ustanovení zákona o obcích (krajích, hl. m. Prahy) bude vysvětlen systém odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev ÚSC a jejich základní rozdíly, přípustné druhy odměn, event. dalších finančních plnění, postup při určení výše odměn či maximální výše odměn členům zastupitelstev v jednotlivých funkcích, a taktéž potřebné náležitosti usnesení zastupitelstva, kterým výši odměn svým neuvolněným členům stanoví. Návazně bude vysvětlena problematika odchodného při zániku mandátu či ukončení výkonu určité funkce v průběhu držení mandátu člena zastupitelstva a taktéž problematika dovolené ve specifické úpravě pro uvolněné členy zastupitelstev. Aplikační obtíže a nejčastější pochybení.

 

Seznámit přítomné s obsahem nových či připravovaných legislativních změn v odměňování členů zastupitelstev ÚSC.

 

Seznámit účastníky se základními pojmy: veřejná funkce (vers. typy základních pracovněprávních vztahů), uvolněný/neuvolněný člen zastupitelstva, orgány obce, jejich složení a kompetence ve vztahu k předmětnému tématu, odměna za výkon funkce a další pojmy související s danou problematikou.

 

Obsah:

 1. Shrnutí platné právní úpravy, vymezení zásadních pojmů a skutečností k tématu 
 • platné právní předpisy upravující danou problematiku, vymezení základních pojmů, rozhodná časová rozhraní z hlediska odměňování členů zastupitelstva, uvolněný/neuvolněný člen zastupitelstva, vyhrazená působnost k rozhodování o nárocích a výši poskytovaných plnění
 1. Odměňování po dobu výkonu funkce
 • odměňování obecně – struktura odměn a peněžitých plnění za výkon funkce člena zastupitelstva, zařazení obce do velikostní kategorie pro účely odměňování členů zastupitelstva, co je pro odměňování uvolněných a neuvolněných společné,
 • odměňování uvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce,
 • poskytování náhrad a odměňování neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce,
 • odměňování členů zastupitelstva ve speciálních situacích (dlouhodobé zastupování) a po volbách
 1. Mimořádné odměny
 • nový druh možných odměn pro členy zastupitelstva - zákonné podmínky a omezení pro jejich poskytování, procedurální postup
 1. Odchodné
 • Okolnosti podstatné pro nárok, dotčený okruh osob, podmínky přiznání, stanovení jeho výše a výplata
 1. Problematika dovolené
 • Specifika dovolené u členů zastupitelstev – nárok, čerpání převod nevyčerpané dovolené a možnosti jeho proplacení
 1. Další možná peněžitá plnění pro členy zastupitelstev a podmínky jejich poskytování
Lektoři:Ing. Jana Krumlová - odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz