Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE

termínmístolektorcena
12.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Zdeňka Fialová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-59/2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200181
Termín:od 12.5.2020 9:00 do 12.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Seminář je zaměřen na aplikaci nejdůležitějších ustanovení stavebního zákona za použití aktuálních judikátů správních soudů. Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona.  Aktuální novely na úseku stavebního práva přijaté v r. 2018 a 2019

Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty a ostatní pracovníky ve výstavbě.

 

Obsah kurzu:

 1. STAVEBNÍ ZÁKON se zaměřením na aplikaci nejdůležitějších ustanovení zákona s využitím aktuálních rozsudků správních soudů pro vypracování odůvodnění rozhodnutí
 • Přínosy aktuální judikatury do praxe správních orgánů, zejména stavebních úřadů
 • Kde nalezneme aktuální judikáty
 • Jak s judikáty pracovat

 

 1. ZÁSADNÍ PROBLEMATIKA na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

A)     NOVELY zákonů na úseku stavebního práva

 • Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se s účinností od 01. 09. 2018 upravuje § 9b SZ
 • Zákon č. 176/2018 Sb., kterým byl s účinností od 01. 11. 2018 novelizován § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – podjatost

B)      Vyhláška č. 251/2018 Sb., kterou byla od 01. 12. 2018 novelizována vyhláška č. 146/2008 Sb., o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

C)      POJMY STAVEBNÍHO ZÁKONA

 • Soubor staveb, stavba hlavní, stavba vedlejší
 • Stavební úřady - změna příslušnosti
 • Ochrana nezastavěného území - §18 odst. 5

 

 1. ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ
 • Orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu
 • Stavební úřad jako dotčený orgán
 • Forma a obsah závazného stanoviska - novela správního řádu, přezkum závazných stanovisek
 • Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění
 • Změna postavení spolků podle novelizovaného § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 •  Zásadní změny v majetkoprávních vztazích - § 184a
 • Držitelé věcných práv - věcné břemeno (služebnost), zástavní právo (hypotéka), právo stavby dle §1240 občanského zákoníku
 • Právní nástupnictví účastníků řízení - dědicové, insolvenční správce, správce konkurzní podstaty

 

 1. SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
 • Společné rozhodnutí – druhy
 • Změna procesních postupů, změna příslušnosti stavebních úřadů
 • Obsah a forma společného povolení
 • Změna okruhu účastníků řízení
 • Společné povolení souboru staveb – příslušnost

 

 1. NÁMITKY V ŘÍZENÍCH PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
 • Stavebně technické námitky
 • Občansko-právní námitky pohoda bydlení resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, obtěžování hlukem, odstavná a parkovací stání, šetrnost k sousedství
 • Námitky týkající se obsahu nebo rozsahu vlastnického práva

 

 1. STAVEBNÍ ŘÁD
 • Rozšíření okruhu staveb podle § 103
 • § 104 - ohlašované stavby, okruh dotčených osob, přímé dotčení
 • Zásadní změny v kolaudaci staveb

 

 1. AKTUÁLNÍ JUDIKÁTY SPRÁVNÍCH SOUDŮ

Konkrétní rozsudky správních soudů a právní názory v nich uvedené, které se týkají problematiky:

 • Účastenství v řízeních 

     - základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem imise

     - „potence“ přímého dotčení

     - právní nástupnictví účastníka řízení – dědicové

     - opomenutý účastník

     - držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo (hypotéka), právo stavby

 

 • Námitky v územním a stavebním řízení:
 • zvýšení hlukové a imisní zátěže v důsledku zvýšeného dopravního provozu
 • krajinný ráz
 • imise pohledem
 • snížení tržní ceny nemovitostí
 • námitky proti projektové dokumentaci
 • zhoršení výhledu
 • omezení soukromí
 • Veřejnoprávní smlouvy: právní povaha, účinnost

-       Souhlasy dle stavebního zákona : právní povaha, obsah, opravné prostředky, přezkum,žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu podle § 82 s.ř.s

 • Odstranění stavby, dodatečné povolení: předpoklady pro zahájení řízení o odstranění stavby

 

 1. INFORMACE K REKODIFIKACI STAVEBNÍHO PRÁVA

Věcný záměr zákona:

-       cíl rekodifikace

-       institucionální změny

-       změny stavebního hmotného práva

-       změny procesního práva

 

Závěr:  Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních úřadů, diskuze, dotazy

Lektoři:Ing. Zdeňka Fialová - Lektorka pracuje ve státní správě, vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad na MPO. Spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz