Časté nedostatky a typová pochybení v rámci realizace dotovaných „EU projektů“ se zaměřením na oblast veřejných zakázek

termínmístolektorcena
28.1. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Ing. Jiří Machát MSc.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-175/2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200038
Termín:od 28.1.2020 9:00 do 28.1.2020 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Vhodné pro:

  • Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to jak na úrovni poskytovatelů dotací, tak především z řad jednotlivých žadatelů a příjemců podpory z evropských fondů, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti a dále získat informace o přístupu a výsledcích činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR (AO), včetně získání přehledu o hlavních rizikových oblastech, zdrojích častých pochybení a typových auditních zjištění. Podstatná část semináře bude věnována oblasti veřejných zakázek. Představeny budou zejména problematické oblasti zadávání veřejných zakázek, typové příklady porušení zákona o zadávání VZ, aktuální výkladová praxe a zdroje opakujících se pochybení.
  • Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členy projektových týmů, koordinátory, administrátory projektů, finanční manažery, statutární zástupce, odbory/oddělení zaměřené na problematiku EU fondů, interní auditory a další.

 

Cíl semináře:

Cílem semináře je upozornit na častá rizika a opakující se pochybení při realizaci a administraci projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a na konkrétních příkladech ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, vycházející z nejvíce rizikových oblastí. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik a administraci projektu.

 

Obsah:

  • Úvod do problematiky kontrol a auditu projektů spolufinancovaných z fondů EU, včetně popisu funkcí a činností jednotlivých subjektů;
  • Představení činnosti Auditního orgánu, včetně definice cílů, obsahu a zaměření auditů;  
  • Nejčastější a typová pochybení účinného fungování řídících a kontrolních systému jednotlivých operačních programů na úrovni poskytovatelů dotací;
  • Časté nedostatky, typová pochybení a rizikové oblasti realizace a administrace tzv. „EU projektů zaměřených zejména na oblast veřejných zakázek.
  • Kromě této oblasti se dále jedná o dodržení pravidel způsobilosti, soulad realizace projektu s podmínkami poskytnutí dotace/výzvou, dodržení právních předpisů EU i ČR, požadavky na oblast účetnictví, publicity, veřejné podpory a principů 3E atd.
Lektoři:Ing. Jiří Machát MSc. - vrchní ministerský rada - zástupce ředitele odboru Auditní orgán a vedoucí oddělení Metodicko-právní podpory AO a OP TP, Ministerstvo financí ČR
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz