Systém auditu a kontroly v rámci EU fondů v ČR

termínmístolektorcena
8.6. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Jiří Machát MSc.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-175/2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200228
Termín:od 8.6.2020 9:00 do 8.6.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Vhodné pro:

 • Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců podpory z dotačních titulů, kteří se určitým způsobem zabývají právě problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti.
 • Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členy projektových týmů, koordinátory, administrátory projektů, finanční manažery, statutární zástupce, zaměstnance odborů/oddělení zaměřených na problematiku EU fondů, řízení/administraci projektů, interní auditory, zaměstnance odboru kontroly a další.

 

Cíl semináře:

 • Cílem semináře je komplexně představit systém výkonu auditů a kontrol v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v České republice.
 • Seminář se zaměřuje na ucelený popis procesu plánování a výkonu auditu, včetně souvisejících postupů nezbytných pro analýzu a hodnocení rizik, výběr vzorků, výpočet chybovosti, uplatňování finančních oprav (korekcí) atp.
 • Obsahem semináře je dále také představení jednotlivých typů auditů a kontrol, včetně definice jejich zaměření, účelu a souvisejících procesů. Dále seminář také obsahuje informace o přípravě souhrnných zpráv, včetně následné reportingové a ověřovací fáze ze strany nadřízených orgánů, zejména Evropské komise. Nedílnou součástí toho semináře je také upozornění na rizikové oblasti implementace EU fondů, včetně představení nejčastějších a typových pochybení z úrovně příjemců i poskytovatelů dotací.
 • Seminář rovněž cílí na minimalizaci možných chyb a negativních dopadů z kontrol a auditů v budoucnosti.

 

Obsah:

1. Nastavení výkonu auditů a kontrol v rámci EU fondů v ČR

 • legislativní rámec a základní pojmy
 • předpisy EU, ČR, auditorské standardy
 • implementační struktura fondů EU
 • kontrolní orgány EU a ČR (EK, EÚD, NKÚ)
 • Auditní orgán (funkce, kompetence, povinnosti, výstupy)
 • veřejnosprávní kontrola ze strany ŘO vs. audity prováděné AO
 • nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně

 2. Analýza rizik, plánování a výkon auditu

 • hodnocení rizik pro plánování auditu a využití analýzy rizik v konkrétním auditu
 • princip jednotného auditu
 • auditní strategie, střednědobý/roční  plán auditu
 • metody výběru vzorku operací
 • extrapolace výsledků a výpočet chybovosti operačního programu
 • finanční opravy (korekce)

 

3. Představení jednotlivých typů auditů

 • Audit operace a Audit systému
  • definice, cíle, zaměření a příprava auditu, včetně popisu souvisejících procesů a podrobných auditních postupů
  • využívané kontrolní listy
  • obsah auditní zprávy, včetně procesu kontradiktorního řízení k obsahu návrhu zprávy z auditu
  • sub-sampling, tj. výběr vzorku ze vzorku
  • nejčastější zjištění a pochybení identifikované v rámci těchto typů auditu
  • přehled ověřovaných klíčových požadavků v rámci auditů systému
  • akční plán z auditu, nápravná opatření
 • Audit účetní závěrky
 • Audit výkonnostní
 • Audity průřezové
 • Audity horizontálních témat
  • definice, cíle, zaměření a příprava auditu, včetně popisu souvisejících procesů a podrobných auditních postupů

4. Reporting

 • Výroční kontrolní zpráva
 • Výrok auditora
 • Ověření Výroční kontrolní zprávy a Výroku auditora ze strany EK
 • Spolupráce s EK, EÚD
Lektoři:Ing. Jiří Machát MSc. - vrchní ministerský rada - zástupce ředitele odboru Auditní orgán a vedoucí oddělení Metodicko-právní podpory AO a OP TP, Ministerstvo financí ČR
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:1.6.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz